16.9.2019

Projekty - poskytnutí finančních prostředků z Evropských strukturálních a investičních fondů

Naší nemocnici byly schváleny projekty k poskytnutí dotace - finančních prostředků z Evropských strukturálních a investičních fondů :

ROK 2022/2023

Modernizace laboratorního vybavení a technologií - Cílem projektu je modernizace laboratorní techniky a technologií za účelem rozvoje, zlepšení odolnosti a připravenosti Nemocnice Havlíčkův Brod s ohledem na pandemickou situaci a další potenciální hrozby do budoucnosti. Dalším cílem je modernizace laboratorních kapacit pro PCR testování.

Rozvoj infektologického pracoviště Nemocnice Havlíčkův Brod - Cílem projektu je modernizace a obnova zastaralého přístrojového vybavení včetně doplnění nových přístrojů na infektologické pracoviště. Účelem modernizace a obnovy přístrojového vybavení je zajištění dostatečných kapacit pro péči o pacienty v oboru infekčního lékařství. V souvislosti s onemocněním COVID-19 se potvrdila opodstatněnost zajištění dostatečné přístrojové kapacity uvedeného pracoviště.

ROK 2021/2023

Projekt Pořízení přístrojového vybavení Nemocnice Havlíčkův Brod  je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19 - Cílem projektu je modernizace a obnova zastaralého přístrojového vybavení. Účelem modernizace a obnovy přístrojového vybavení je zajištění dostatečných kapacit na odděleních JIP, ARO, diagnostická a laboratorní pracoviště. V souvislosti s onemocněním COVID-19 se potvrdila opodstatněnost zajištění dostatečné přístrojové kapacity uvedených pracovišť. Cílem projektu je také posílení odolnosti nemocnice, zachování funkčnosti, zlepšení připravenosti při řešení hrozeb s ohledem na pandemickou situaci a potencionální hrozby v budoucnosti.

ROK 2021

 

JIŽ REALIZOVÁNO:

1. Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších oborů návazné péče.
Cílem projektu bylo zvýšení kvality, dostupnosti a bezpečnosti návazné péče poskytované Nemocnicí Havlíčkův Brod prostřednictvím pořízení a modernizace přístrojového vybavení, zdravotnických prostředků a dalšího vybavení, které slouží pro poskytování zdravotních služeb v podporovaných oborech a metodách návazné péče podle Koncepce návazné péče Ministerstva zdravotnictví ČR.  Jednalo se o rozšíření současného prostoru dětského oddělení současně s přístrojovým dovybavením oddělení a návazných oborů – anesteziologie, intenzivní medicíny, hematologie, gynekologii, porodnictví vč. souvisejících metod radiologie a zobrazovacích metod. Přednostním způsobem ošetřování stabilních dětí je systém rooming in. Účelem projektu bylo zajistit odpovídající podmínky pro zvýšení kvality poskytovaných zdravotnických služeb a pro jejich rozšíření. Současně se realizací nutných stavebních úprav vytvořily odpovídající pracovní a hygienické podmínky pro pacienty a zdravotnický personál. V rámci nosných principů neonatologické péče je individualizovaná péče o novorozence a respekt k jeho vývojovým potřebám součástí ošetřovatelských a terapeutických postupů. Nové vybavení a prostory vyhovují potřebám dvojice matka-nedonošené dítě včetně modernizované zdravotnické techniky. Výrazně se zvýšila kvalita terapeutických a ošetřovatelských postupů. Dále došlo k rozšíření poskytované péče prostřednictvím nových metod a to převážně v oblasti diagnostiky.
 
2. Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky
Cílem projektu je dovybavení a obnovení přístrojové techniky návazných oborů: gynekologie a porodnictví, vnitřního lékařství, dětského lékařství, chirurgie, ortopedie, urologie, rehabilitační a fyzikální medicíny. Používané přístroje a vybavení jsou v průměru 13 let staré a nedosahují technických parametrů jako přístroje dostupné v současné době. Realizací projektu se zvýší kvalita, dostupnost a bezpečnost návazné péče poskytované Nemocnicí Havlíčkův Brod pro cca. 130 tis. obyvatel, kteří žijí ve spádové oblasti nemocnice.
Modernizací diagnostických přístrojů dojde k větší přesnosti při vyšetření pacientů a bude možné dříve nasadit účinnou léčbu. Pořízením přístrojů pro rehabilitační a fyzikální medicínu dojde k výraznému posunu v účinnosti poskytované rehabilitační péče. Následná zdravotní péče nebude komplikována častou poruchovostí morálně zastaralých a opotřebených přístrojů. Další cílovou skupinou je tak rovněž zdravotnický personál, kterému se tak zefektivní práce a zároveň mu umožní udržet krok ve znalostech moderních léčebných postupů.

3. Modernizace systému PACS v Nemocnici Havlíčkův Brod
Cílovou skupinou projektu jsou zaměstnanci ve veřejné správě, v případě tohoto projektu se jedná převážně o lékaře a vybraný zdravotnický personál nemocnice, kteří budou výstup projektu využívat. V roce 2016 pracovalo v nemocnici Havlíčkův Brod 141 lékařů a celkem 1 041 zdravotnických a nezdravotnických pracovníků. Realizace projektu bude mít tedy přímý dopad na zhruba 880 osob zaměstnaných v Nemocnici Havlíčkův Brod. Prostřednictvím modernizovaného systému PACS bude v rámci elektronizace a sdílení dat usnadněn přístup k obrazové zdravotnické dokumentaci, a to nejen v Nemocnici Havlíčkův Brod, ale i mimo ni, což sebou přináší výhody nejenom pro RDG oddělení Nemocnice Havlíčkův Brod, ale i pro ostatní oddělení a externí spolupracující odborníky a zdravotnická zařízení. Kromě zdravotnického personálu je cílovou skupinou také management nemocnice, který nové funkcionality systému využije ke stanovení ukazatelů a automatizovanému sledování kvality péče tak, aby byla prokázána vazba mezi kvalitou a efektivitou poskytované péče.V rámci projektu dojde k modernizaci systému PACS a k pořízení potřebného SW včetně souvisejícího HW, který je nutný k zajištění bezproblémového chodu systému PACS.
Konkrétně se projekt zaměřuje na následující aktivity:

  • Implementace centrálního webového portálu (SW část projektu)
  • implementace diagnostického a klinického webového DICOM prohlížeče (SW část projektu),
  • implementace HW infrastruktury pro zpracování, distribuci a archivaci digitální obrazové dokumentace.
Mezi cíle projektu lze rovněž uvést:

  • rozvoj stávajícího systému PACS - zvýšení dostupnosti obrazové dokumentace prostřednictvím webového DICOM prohlížeče, zavedení modulu pro automatické opravy dat na základě informací z NIS, umožnění ukládat a zobrazovat videosekvence (např. formát MP4)
  • zefektivnění procesů na RDG oddělení - realizací projektu dojde ke zpřístupnění kompletní historie obrazové dokumentace daného pacienta, díky čemuž dojde ke snížení zátěže ozáření na pacienta eliminací opakovaných stejných vyšetření různými poskytovateli zdravotní péče.
  • napojení systému PACS na registr pacientů v NIS
  • logování veškerých činností uživatelů při práci se zdravotnickou obrazovou dokumentací
  • centrální správu uživatelských účtů a řízení přístupových práv
  • Realizace projektu představuje významný přínos v rámci elektronizace zdravotnického systému a celkové koncepce e-Health. Je tak plně v souladu se specifickým cílem IROP

Tabulka pořízené přístrojové techniky - IROP I.

Investice - zdravotnická technika Návazný obor Počet ks
Ventilátor novorozenecký, nCPAP Neonatologie 2
Ultrazvukový přístroj, kardio Neonatologie 1
EKG přístroj Neonatologie, anesteziologie a intenzivní medicína 4
Inkubátor novorozenecký Neonatologie 4
Mobilní systém pro ohřev novorozence s LED fototerapií Neonatologie 1
LED fototerapie Neonatologie 6
Vyhřívací podložka Neonatologie 5
Monitor životních funkcí neonatologický Neonatologie 8
Monitorovací centrální stanice Neonatologie 1
Oxymetr pulzní neonatologický Neonatologie 5
Oxymetr pulzní neonatologický - novoroz screening SW Neonatologie 1
Infuzní technika Neonatologie 10
Odsávačka elektrická Neonatologie 4
Pasterizátor mat.mléka Neonatologie 1
KTG - fetální monitor Neonatologie, gynekologie a porodnictví 2
RTG zesilovač (C-rameno) Chirurgie, ortopedie, Radiologie a zobrazovací metody 1
Monitory  Anesteziologie a intenzivní medicína 5
Kardiologický ultrazvuk  Vnitřní lékařství
Elektrická lůžka Chirurgie, gynekologie a porodnictví 80
Magnetická rezonance Radiologie a zobrazovací metody 1
Anesteziologický přístroj  Anesteziologie a intenzivní medicína 3
Ventilátor plicní  Anesteziologie a intenzivní medicína 6
Defibrilátor  Anesteziologie a intenzivní medicína 2
Transportní ventilátor  Anesteziologie a intenzivní medicína 1
Morcelátor k laparoskopiím Gynekologie a porodnictví 1
Operační stůl  Gynekologie a porodnictví, chirurgie 3
Zmrazovač plazmy Hematologie a transfúzní lékařství 1
Defibrilátor s monitorací Anesteziologie a intenzivní medicína 1
Monitorovací systém centrální Anesteziologie a intenzivní medicína 1
Elektrochirurgický přístroj  Gynekologie a porodnictví, chirurgie 4
Operační svítidlo  Gynekologie a porodnictví, chirurgie 4
Endoskopická sestava  Gynekologie a porodnictví, vnitřní lékařství 2
Mycí dezinfektor Vnitřní lékařství 1
RTG pojízdný přístroj Neonatologie, radiologie a zobrazovací metody, anesteziologie a intenzivní medicína 1
Ultrazvuk diagnostický vč.uz sond Gynekologie a porodnictví, radiologie a zobrazovací metody 1
Videokolonoskop Vnitřní lékařství 1
Ultrazvuk diagnostický vč.uz sond (lineární, konvexní) Vnitřní lékařství 1
Videogastroskop Vnitřní lékařství 1
videoduodenoskop Vnitřní lékařství 1
Telemetrie - rozšíření  Vnitřní lékařství 4
Biologický termostat  Lékařská mikrobiologie 1
Angiografický systém Radiologie a zobrazovací metody 1

IROP 2.

Investice - zdravotnická technika Návazný obor Počet ks
Ultrazvukový přístroj Chirurgie 1
Ultrazvukový litotryptor (laser) Urologie 1
Vrtací systém TEP /orto Ortopedie 1
Vrtací systém mini trauma/orto Ortopedie 1
Rozvěrač TEP systém orto Ortopedie 1
Záznamové zařízení videa endo Vnitřní lékařství 1
Elektrická lůžka Vnitřní lékařství 50
Monitory Vnitřní lékařství 2
Plicní ventilátor Vnitřní lékařství 1
Kolposkop Gynekologie a porodnictví 1
Endoskopická sestava včetně endoskopů Chirurgie 1
Holterovský záznamník EKG, NIBP Vnitřní lékařství 4
Mycí dezinfektor endoskopie Vnitřní lékařství 1
Porodní lůžko el. Gynekologie a porodnictví 1
Polypektomická jednotka pro endoskopie Vnitřní lékařství 1
EKG 12ti kanálový  Dětské lékařství 1
Shaver pro artroskopii Ortopedie 1
Myčka na nástroje Chirurgie, ortopedie, urologie, gynekologie a porodnictví 1
Svářečka na zdravotnické prostředky Chirurgie, ortopedie, urologie, gynekologie a porodnictví 2
Lupové brýle Chirurgie 1
Odstředivka  Lékařská mikrobiologie 1
Mikrotom Patologie 1
Urodynamický systém Gynekologie a porodnictví 1
Elektroléčebný a ultrazvukový terapeutický přístroj Rehabilitační a fyzikální medicína 1
Elektroléčebný  terapeutický přístroj s vakuovou jednotkou Rehabilitační a fyzikální medicína 2
Lymfodrenážní přístroj 12ti kanálový Rehabilitační a fyzikální medicína 1
Aktivně pasivní léčebný trenažer pro horní a dolní končetiny Rehabilitační a fyzikální medicína 1
Terapeutické elektricky polohovatelné lehátko Rehabilitační a fyzikální medicína 1
Infralampa Rehabilitační a fyzikální medicína 7
Magnetoterapeutický přístroj Rehabilitační a fyzikální medicína 1
Přístroj pro selektivní radiofrekvenční terapii Rehabilitační a fyzikální medicína 1
Ramenní motodlaha Rehabilitační a fyzikální medicína 1
Robotický přístroj pro funkční rehabilitaci ruky a horní končetiny Rehabilitační a fyzikální medicína 1
Přístroj pro myostimulaci Rehabilitační a fyzikální medicína 1
Transkutánní elektroterapeutický
přístroj
Rehabilitační a fyzikální medicína 3
Trakční systém Rehabilitační a fyzikální medicína 1
Závěsný systém Rehabilitační a fyzikální medicína 1
Neuromonitor Chirurgie 1
Přistroj na elastografii ARO 1
Analyzátor glukózy Lékařská mikrobiologie 1
Vrtací systém Ortopedie 1
Pamětní deska   1

 

Projekty IROP

 

Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19

Přihlášení

STRAVA.onhb.cz

      

e - ambulance

eambulance

Nadstandardní pokoje

Nemocniční lékárna

Lékárna Nemocnice Havlíčkův Brod

Akce, aktuality

Placené služby

Zobrazte si  ceníky  placených služeb

Podrobnosti o operačních výkonech

Informace o jednotlivých operacích najdete...

Uzamykání oddělení

listopad - únor 18:30 - 5:00
březen - říjen  20:00 - 5:00 

Lékařská online poradna pro uprchlíky

Info servis

zubní pohotovost w.jpg

mammární poradna 2013 w.jpg

poradna pro kojící maminky w.jpg