7.4.2014

S pacienty pracuje ergoterapeut

Ergoterapie je léčebná metoda. Vychází z předpokladu, že člověk může zlepšit své zdraví  a kvalitu života tím, že se aktivně zapojuje do prací, které pro něj mohou být významné a smysluplné. Aktivitu či zaměstnávání ergoterapie vnímá současně jako prostředek i cíl léčby. Jestliže tato aktivita pak podporuje tělesné i psychické funkce, napomáhá současně návratu funkčních schopností.

Ergoterapie je tedy terapie, která je primárně určena osobám s postižením. Pomáhá těmto osobám prakticky využívat rozvinutých či znovunabytých funkcí k práci, zábavě a k sebeobsluze. Je zaměřená na rozvoj hrubé a jemné motoriky, senzomotoriky, koordinace, vnímání, citlivosti, vytrvalosti, výkonnosti mozkových funkcí a také na psychické, emocionální a sociální schopnosti. Ergoterapeut má tedy na starost pacienty, kteří jsou nějak fyzicky nebo psychicky limitováni, ať už jen dočasně nebo trvale. Za pomoci různých činností se ergoterapeut snaží, aby se postižené funkce co nejvíce obnovily a pacient se mohl vrátit do běžného života, nebo aby se co nejvíce jeho život zkvalitnil. Ergoterapeutka v naší nemocnici funguje pro všechna oddělení - nejvíce pracuje s pacienty na rehabilitačním a neurologickém odddělení.

Ergoterapeut nejdříve provede vstupní vyšetření a pak zahájí vlastní ergoterapii, kterou můžeme rozdělit na dvě části:

1. INDIVIDUÁLNÍ ERGOTERAPIE ZÁKLADNÍ - zahrnuje vhodné specifické činnosti a techniky podle typu postižení, využívá kreativní a pracovní činnosti s použitím různého materiálu, pracovního náčiní a nářadí.

2. NÁCVIK VŠEDNÍCH DENNÍCH ČINNOSTÍ - ADL - trénink všedních denních činností personálních a instrumentálních.

Ergoterapii indikuje lékař, stejným způsobem jako fyzioterapii. Lékaři mohou doporučit ergoterapii i ambulantně, přes naši rehabilitační ambulanci.

Ergoterapie doplňuje komplexnost služeb našeho rehabilitačního oddělení.


Cílem ergoterapie je:

▪ pomáhat ve zlepšení schopností, které osoba potřebuje pro zvládání běžných denních činností, pracovních činností a aktivit volného času,

▪ umožnit osobě naplňovat její sociální role,

▪ napomáhat k plnému zapojení osoby do aktivit jejího sociálního prostředí a komunity,

▪ podporovat zdraví a duševní pohodu osoby prostřednictvím smysluplné aktivity - zaměstnávání,

▪ uplatňovat terapii zacílenou na klienta - pacienta, který je aktivním účastníkem terapie a podílí se na plánování a procesu terapie,

▪ posilovat osobu v udržení, obnovení či získání kompetencí potřebných pro plánovaní a realizaci jejích každodenních činností v interakci
s prostředím (zvládání nároků jak sociálního, tak i fyzického prostředí),

▪ usilovat o zachování příležitosti účastnit se aktivit každodenního života všem osobám bez ohledu na jejich zdravotní postižení
či znevýhodnění.

Co ergoterapeut dělá?

•   provádí ergoterapeutické vyšetření zaměřené na analýzu činností pacienta, hodnocení senzomotoriky, orientační vyšetření kognitivních funkcí ve vztahu k analýze běžných denních činností (ADL),

•   provádí hodnocení a nácvik běžných denních činností (ADL) personálních (např. příjem jídla, osobní hygiena, koupání, oblékání, přesuny, použití WC) a instrumentálních (především příprava jídla, nakupování, běžný úklid, manipulace s penězi, používání dopravního prostředku) pomocí standardizovaných testů a hodnocení v nemocničním i domácím prostředí klienta,

•   provádí hodnocení v oblasti pracovních a zájmových aktivit v kontextu fyzického a sociálního prostředí,

•   na základě ergoterapeutického vyšetření a analýzy funkčních schopností sestavuje krátkodobý a dlouhodobý plán terapie,

•   aplikuje ergoterapeutické postupy a metodiky v individuální i skupinové ergoterapii,

•   ve spolupráci s ostatními odborníky provádí rehabilitaci kognitivních funkcí a nácvik komunikačních a sociálních dovedností,

•   doporučuje kompenzační a technické pomůcky a učí pacienty, členy rodiny a ošetřovatelský personál tyto pomůcky využívat,

•   poskytuje poradenské služby a instruktáže v otázkách prevence vzniku komplikací a strukturálních změn u imobilních pacientů, spolupracují v tomto směru s ošetřovatelským personálem a rodinnými příslušníky klienta,

•   zabývá se poradenstvím v oblasti adaptace a kompenzace poruch a onemocnění i v otázkách adaptace a úprav domácího prostředí
(v rámci individuálních domácích návštěv indikovaných lékařem).

Jako terapeutický prostředek ergoterapie využívá specifické metody, techniky a poradenství či přizpůsobení prostředí pro nácvik konkrétních dovedností.

Ergoterapii u nás provádí Bc. Eva Chvátalová, kontakt: 569 472 169 nebo eva.chvatalova@onhb.cz

 

 

Projekty IROP

 

Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19

Přihlášení

STRAVA.onhb.cz

      

e - ambulance

eambulance

Nadstandardní pokoje

Nemocniční lékárna

Lékárna Nemocnice Havlíčkův Brod

Akce, aktuality

Placené služby

Zobrazte si  ceníky  placených služeb

Podrobnosti o operačních výkonech

Informace o jednotlivých operacích najdete...

Uzamykání oddělení

listopad - únor 18:30 - 5:00
březen - říjen  20:00 - 5:00 

Lékařská online poradna pro uprchlíky

Info servis

zubní pohotovost w.jpg

mammární poradna 2013 w.jpg

poradna pro kojící maminky w.jpg