16.9.2019

Projekty - poskytnutí finančních prostředků z Evropských strukturálních a investičních fondů

Naší nemocnici byly schváleny projekty k poskytnutí dotace - finančních prostředků z Evropských strukturálních a investičních fondů:

Rok 2023/2024
 
Kybernetická bezpečnost Nemocnice Havlíčkův Brod - Cílem projektu je zvýšení úrovně kybernetické bezpečnosti datového provozu v informačních a komunikačních systémech nemocnice, ke zvýšení bezpečnosti v oblasti ověřování identit uživatelů, v oblasti zálohování a k systematickému zpracování a vyhodnocování bezpečnostních logů. Součástí projektu je pořízení potřebného SW a HW, který je nutný ke zvýšení úrovně kybernetické bezpečnosti informačních systémů Nemocnice Havlíčkův Brod, které byly v souladu s vyhláškou č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech, určeny jako správce a provozovatel systému základní služby (dále jen ISZS). Tato ISZS jsou provozována v datovém centru nemocnice.
 

ROK 2022/2023

Modernizace laboratorního vybavení a technologií - Cílem projektu je modernizace laboratorní techniky a technologií za účelem rozvoje, zlepšení odolnosti a připravenosti Nemocnice Havlíčkův Brod s ohledem na pandemickou situaci a další potenciální hrozby do budoucnosti. Dalším cílem je modernizace laboratorních kapacit pro PCR testování. Nákup laboratorního vybavení pomůže ke zlepšení ochrany veřejného zdraví tím, že budou dříve diagnostikováni pozitivní pacienti s COVID-19 a budou dříve umístěni do izolace, čímž bude zabráněno dalšímu šíření infekčního onemocnění. Nákup laboratorního vybavení pro PCR testování zajistí rovněž dostatečnou kapacitu pro PCR testování, bude možné například identifikovat i různé mutace viru COVID-19 a přijmout účinná opatření proti šíření infekčního onemocnění.

Rozvoj infektologického pracoviště Nemocnice Havlíčkův Brod - Cílem projektu je modernizace a obnova zastaralého přístrojového vybavení včetně doplnění nových přístrojů na infektologické pracoviště. Účelem modernizace a obnovy přístrojového vybavení je zajištění dostatečných kapacit pro péči o pacienty v oboru infekčního lékařství. V souvislosti s onemocněním COVID-19 se potvrdila opodstatněnost zajištění dostatečné přístrojové kapacity uvedeného pracoviště. Pořízené vybavení bude sloužit především pacientům, využitím nových metod a přístrojů se vytvoří podmínky pro zkrácení ošetřovací doby pacienta a jeho rychlejší návrat do běžného života. Nové vybavení bude mít také příznivý dopad pro zdravotnický personál. Nové pořizované přístroje jsou mnohem přesnější, umožňují použití  nových moderních vyšetřovacích metod, které zpřesní diagnostiku a jsou také šetrnější pro vyšetření a léčbu pacienta. Dojde tak ke zvýšení kvality léčebné a vyšetřovací péče poskytované Nemocnicí Havlíčkův Brod.

ROK 2021/2023

Projekt Pořízení přístrojového vybavení Nemocnice Havlíčkův Brod  je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19 - Cílem projektu je modernizace a obnova zastaralého přístrojového vybavení. Účelem modernizace a obnovy přístrojového vybavení je zajištění dostatečných kapacit na odděleních JIP, ARO, diagnostická a laboratorní pracoviště. V souvislosti s onemocněním COVID-19 se potvrdila opodstatněnost zajištění dostatečné přístrojové kapacity uvedených pracovišť. Cílem projektu je také posílení odolnosti nemocnice, zachování funkčnosti, zlepšení připravenosti při řešení hrozeb s ohledem na pandemickou situaci a potencionální hrozby v budoucnosti.

ROK 2021

 

JIŽ REALIZOVÁNO:

1. Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších oborů návazné péče.
Cílem projektu bylo zvýšení kvality, dostupnosti a bezpečnosti návazné péče poskytované Nemocnicí Havlíčkův Brod prostřednictvím pořízení a modernizace přístrojového vybavení, zdravotnických prostředků a dalšího vybavení, které slouží pro poskytování zdravotních služeb v podporovaných oborech a metodách návazné péče podle Koncepce návazné péče Ministerstva zdravotnictví ČR.  Jednalo se o rozšíření současného prostoru dětského oddělení současně s přístrojovým dovybavením oddělení a návazných oborů – anesteziologie, intenzivní medicíny, hematologie, gynekologii, porodnictví vč. souvisejících metod radiologie a zobrazovacích metod. Přednostním způsobem ošetřování stabilních dětí je systém rooming in. Účelem projektu bylo zajistit odpovídající podmínky pro zvýšení kvality poskytovaných zdravotnických služeb a pro jejich rozšíření. Současně se realizací nutných stavebních úprav vytvořily odpovídající pracovní a hygienické podmínky pro pacienty a zdravotnický personál. V rámci nosných principů neonatologické péče je individualizovaná péče o novorozence a respekt k jeho vývojovým potřebám součástí ošetřovatelských a terapeutických postupů. Nové vybavení a prostory vyhovují potřebám dvojice matka-nedonošené dítě včetně modernizované zdravotnické techniky. Výrazně se zvýšila kvalita terapeutických a ošetřovatelských postupů. Dále došlo k rozšíření poskytované péče prostřednictvím nových metod a to převážně v oblasti diagnostiky.
 
2. Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky
Cílem projektu je dovybavení a obnovení přístrojové techniky návazných oborů: gynekologie a porodnictví, vnitřního lékařství, dětského lékařství, chirurgie, ortopedie, urologie, rehabilitační a fyzikální medicíny. Používané přístroje a vybavení jsou v průměru 13 let staré a nedosahují technických parametrů jako přístroje dostupné v současné době. Realizací projektu se zvýší kvalita, dostupnost a bezpečnost návazné péče poskytované Nemocnicí Havlíčkův Brod pro cca. 130 tis. obyvatel, kteří žijí ve spádové oblasti nemocnice.
Modernizací diagnostických přístrojů dojde k větší přesnosti při vyšetření pacientů a bude možné dříve nasadit účinnou léčbu. Pořízením přístrojů pro rehabilitační a fyzikální medicínu dojde k výraznému posunu v účinnosti poskytované rehabilitační péče. Následná zdravotní péče nebude komplikována častou poruchovostí morálně zastaralých a opotřebených přístrojů. Další cílovou skupinou je tak rovněž zdravotnický personál, kterému se tak zefektivní práce a zároveň mu umožní udržet krok ve znalostech moderních léčebných postupů.

3. Modernizace systému PACS v Nemocnici Havlíčkův Brod
Cílovou skupinou projektu jsou zaměstnanci ve veřejné správě, v případě tohoto projektu se jedná převážně o lékaře a vybraný zdravotnický personál nemocnice, kteří budou výstup projektu využívat. V roce 2016 pracovalo v nemocnici Havlíčkův Brod 141 lékařů a celkem 1 041 zdravotnických a nezdravotnických pracovníků. Realizace projektu bude mít tedy přímý dopad na zhruba 880 osob zaměstnaných v Nemocnici Havlíčkův Brod. Prostřednictvím modernizovaného systému PACS bude v rámci elektronizace a sdílení dat usnadněn přístup k obrazové zdravotnické dokumentaci, a to nejen v Nemocnici Havlíčkův Brod, ale i mimo ni, což sebou přináší výhody nejenom pro RDG oddělení Nemocnice Havlíčkův Brod, ale i pro ostatní oddělení a externí spolupracující odborníky a zdravotnická zařízení. Kromě zdravotnického personálu je cílovou skupinou také management nemocnice, který nové funkcionality systému využije ke stanovení ukazatelů a automatizovanému sledování kvality péče tak, aby byla prokázána vazba mezi kvalitou a efektivitou poskytované péče.V rámci projektu dojde k modernizaci systému PACS a k pořízení potřebného SW včetně souvisejícího HW, který je nutný k zajištění bezproblémového chodu systému PACS.
Konkrétně se projekt zaměřuje na následující aktivity:

  • Implementace centrálního webového portálu (SW část projektu)
  • implementace diagnostického a klinického webového DICOM prohlížeče (SW část projektu),
  • implementace HW infrastruktury pro zpracování, distribuci a archivaci digitální obrazové dokumentace.
Mezi cíle projektu lze rovněž uvést:

  • rozvoj stávajícího systému PACS - zvýšení dostupnosti obrazové dokumentace prostřednictvím webového DICOM prohlížeče, zavedení modulu pro automatické opravy dat na základě informací z NIS, umožnění ukládat a zobrazovat videosekvence (např. formát MP4)
  • zefektivnění procesů na RDG oddělení - realizací projektu dojde ke zpřístupnění kompletní historie obrazové dokumentace daného pacienta, díky čemuž dojde ke snížení zátěže ozáření na pacienta eliminací opakovaných stejných vyšetření různými poskytovateli zdravotní péče.
  • napojení systému PACS na registr pacientů v NIS
  • logování veškerých činností uživatelů při práci se zdravotnickou obrazovou dokumentací
  • centrální správu uživatelských účtů a řízení přístupových práv
  • Realizace projektu představuje významný přínos v rámci elektronizace zdravotnického systému a celkové koncepce e-Health. Je tak plně v souladu se specifickým cílem IROP

Tabulka pořízené přístrojové techniky - IROP I.

Investice - zdravotnická technika Návazný obor Počet ks
Ventilátor novorozenecký, nCPAP Neonatologie 2
Ultrazvukový přístroj, kardio Neonatologie 1
EKG přístroj Neonatologie, anesteziologie a intenzivní medicína 4
Inkubátor novorozenecký Neonatologie 4
Mobilní systém pro ohřev novorozence s LED fototerapií Neonatologie 1
LED fototerapie Neonatologie 6
Vyhřívací podložka Neonatologie 5
Monitor životních funkcí neonatologický Neonatologie 8
Monitorovací centrální stanice Neonatologie 1
Oxymetr pulzní neonatologický Neonatologie 5
Oxymetr pulzní neonatologický - novoroz screening SW Neonatologie 1
Infuzní technika Neonatologie 10
Odsávačka elektrická Neonatologie 4
Pasterizátor mat.mléka Neonatologie 1
KTG - fetální monitor Neonatologie, gynekologie a porodnictví 2
RTG zesilovač (C-rameno) Chirurgie, ortopedie, Radiologie a zobrazovací metody 1
Monitory  Anesteziologie a intenzivní medicína 5
Kardiologický ultrazvuk  Vnitřní lékařství
Elektrická lůžka Chirurgie, gynekologie a porodnictví 80
Magnetická rezonance Radiologie a zobrazovací metody 1
Anesteziologický přístroj  Anesteziologie a intenzivní medicína 3
Ventilátor plicní  Anesteziologie a intenzivní medicína 6
Defibrilátor  Anesteziologie a intenzivní medicína 2
Transportní ventilátor  Anesteziologie a intenzivní medicína 1
Morcelátor k laparoskopiím Gynekologie a porodnictví 1
Operační stůl  Gynekologie a porodnictví, chirurgie 3
Zmrazovač plazmy Hematologie a transfúzní lékařství 1
Defibrilátor s monitorací Anesteziologie a intenzivní medicína 1
Monitorovací systém centrální Anesteziologie a intenzivní medicína 1
Elektrochirurgický přístroj  Gynekologie a porodnictví, chirurgie 4
Operační svítidlo  Gynekologie a porodnictví, chirurgie 4
Endoskopická sestava  Gynekologie a porodnictví, vnitřní lékařství 2
Mycí dezinfektor Vnitřní lékařství 1
RTG pojízdný přístroj Neonatologie, radiologie a zobrazovací metody, anesteziologie a intenzivní medicína 1
Ultrazvuk diagnostický vč.uz sond Gynekologie a porodnictví, radiologie a zobrazovací metody 1
Videokolonoskop Vnitřní lékařství 1
Ultrazvuk diagnostický vč.uz sond (lineární, konvexní) Vnitřní lékařství 1
Videogastroskop Vnitřní lékařství 1
videoduodenoskop Vnitřní lékařství 1
Telemetrie - rozšíření  Vnitřní lékařství 4
Biologický termostat  Lékařská mikrobiologie 1
Angiografický systém Radiologie a zobrazovací metody 1

IROP 2.

Investice - zdravotnická technika Návazný obor Počet ks
Ultrazvukový přístroj Chirurgie 1
Ultrazvukový litotryptor (laser) Urologie 1
Vrtací systém TEP /orto Ortopedie 1
Vrtací systém mini trauma/orto Ortopedie 1
Rozvěrač TEP systém orto Ortopedie 1
Záznamové zařízení videa endo Vnitřní lékařství 1
Elektrická lůžka Vnitřní lékařství 50
Monitory Vnitřní lékařství 2
Plicní ventilátor Vnitřní lékařství 1
Kolposkop Gynekologie a porodnictví 1
Endoskopická sestava včetně endoskopů Chirurgie 1
Holterovský záznamník EKG, NIBP Vnitřní lékařství 4
Mycí dezinfektor endoskopie Vnitřní lékařství 1
Porodní lůžko el. Gynekologie a porodnictví 1
Polypektomická jednotka pro endoskopie Vnitřní lékařství 1
EKG 12ti kanálový  Dětské lékařství 1
Shaver pro artroskopii Ortopedie 1
Myčka na nástroje Chirurgie, ortopedie, urologie, gynekologie a porodnictví 1
Svářečka na zdravotnické prostředky Chirurgie, ortopedie, urologie, gynekologie a porodnictví 2
Lupové brýle Chirurgie 1
Odstředivka  Lékařská mikrobiologie 1
Mikrotom Patologie 1
Urodynamický systém Gynekologie a porodnictví 1
Elektroléčebný a ultrazvukový terapeutický přístroj Rehabilitační a fyzikální medicína 1
Elektroléčebný  terapeutický přístroj s vakuovou jednotkou Rehabilitační a fyzikální medicína 2
Lymfodrenážní přístroj 12ti kanálový Rehabilitační a fyzikální medicína 1
Aktivně pasivní léčebný trenažer pro horní a dolní končetiny Rehabilitační a fyzikální medicína 1
Terapeutické elektricky polohovatelné lehátko Rehabilitační a fyzikální medicína 1
Infralampa Rehabilitační a fyzikální medicína 7
Magnetoterapeutický přístroj Rehabilitační a fyzikální medicína 1
Přístroj pro selektivní radiofrekvenční terapii Rehabilitační a fyzikální medicína 1
Ramenní motodlaha Rehabilitační a fyzikální medicína 1
Robotický přístroj pro funkční rehabilitaci ruky a horní končetiny Rehabilitační a fyzikální medicína 1
Přístroj pro myostimulaci Rehabilitační a fyzikální medicína 1
Transkutánní elektroterapeutický
přístroj
Rehabilitační a fyzikální medicína 3
Trakční systém Rehabilitační a fyzikální medicína 1
Závěsný systém Rehabilitační a fyzikální medicína 1
Neuromonitor Chirurgie 1
Přistroj na elastografii ARO 1
Analyzátor glukózy Lékařská mikrobiologie 1
Vrtací systém Ortopedie 1
Pamětní deska   1

 

Projekty IROP

 

Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19

Přihlášení

STRAVA.onhb.cz

      

e - ambulance

eambulance

Nadstandardní pokoje

Nemocniční lékárna

Lékárna Nemocnice Havlíčkův Brod

Akce, aktuality

Placené služby

Zobrazte si  ceníky  placených služeb

Podrobnosti o operačních výkonech

Informace o jednotlivých operacích najdete...

Uzamykání oddělení

listopad - únor 18:30 - 5:00
březen - říjen  20:00 - 5:00 

Lékařská online poradna pro uprchlíky

Info servis

zubní pohotovost w.jpg

mammární poradna 2013 w.jpg

poradna pro kojící maminky w.jpg