Odborná konference pro vrchní a staniční sestry


Ve spolupráci s Vysokou školou polytechnickou (VŠPJ) v Jihlavě jsme pro naše vrchní a staniční sestry uspořádali odbornou konferenci na téma Indikátory kvality a ošetřovatelská péče - propojení teorie a bezpečné praxe v ošetřovatelství.

Konference se v aule VŠPJ konala již počtvrté. Garantem akce byla doc. PhDr. Lada Cetlová, PhD. a zahájení se ujala vedoucí katedry zdravotnických studií PhDr. Vlasta Dvořáková, PhD.. Hlavním hostem konference byla doc. PhDr. Andrea Pokorná, PhD. z Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR. Seznámila účastníky s aktuálními požadavky na účelné sledování incidence dekubitů. V této problematice byl v průběhu roku 2016 proškolován náš personál také díky odborným seminářům. Zavedení systému evidence rizika a výskytu dekubitů a vyvíjení soustavné činnost v oblasti informování personálu a efektivního hlášení vzniku dekubitů je jedním z vyhlášených Bezpečnostních resortních cílů, který v naší nemocnici dodržujeme. Více na http://www.onhb.cz/article.asp?nArticleID=1525

Dalším tématem konference bylo předávání zkušeností našich vrchních sester ze zahraničních stáží. Mgr. Petra Chymová z interního oddělení informovala své kolegyně o indikátorech kvality v ošetřovatelském procesu na klinice Orthopädisches Spital Speising Vídeň v Rakousku. Problematice nedostatku sester v celé Evropě a předání informací z mezinárodní konference ve Španělku se pak věnovala vrchní sestra oddělení hemodialýzy Ilona Pilařová. Tématem také byly novinky v oblasti bezpečí našich pacientů. Zavádění IDSYS, systému označování pomocí etiket na oddělení ARO komentovala vrchní sestra ARO Gabriela Filipová Sabolová.

Závěrečné slovo patřilo náměstkyni pro ošetřovatelskou péči naší nemocnice PhDr. Ladě Novákové, která každoročně iniciuje pořádání konference, a která seznámila vrchní a staniční sestry s možnosti zvyšování si vzdělání v magisterském studijním oboru Kvalita a bezpečná péče ve zdravotnictví na Vysoké škole polytechnické v Jihlavě, která je jedinou veřejnou vysokou školou v Kraji Vysočina. Více na http://www.vspj.cz/

Děkujeme VŠPJ za možnost pořádání konference v prostorách auly a za vstřícnost a ochotu, se kterou přistupují a podílejí se na našich vzdělávacích akcích.