11.6.2009

Zpracování osobních údajů

Pověřenec NHB dle Nařízení EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů:
Mgr. Petra Černo - tel. 604 475 082, email: petra.cerno@onhb.cz
 

OSOBNÍ ÚDAJE - PACIENTI

Jak nakládáme s Vašimi osobními údaji?

Zpracování a nakládání s osobními údaji našich pacientů je přesně stanoveno ve vnitřním předpisu nemocnice. Tento předpis je vydáván za účelem ochrany osobních a citlivých údajů pacientů v NHB – jde především o ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromí pacientů a dále jsou v ní upravena práva a povinnosti při zpracovávání těchto údajů. (Související dokumenty - Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách).
Účelem námi nastaveného systému je zamezení jakémukoliv neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vašim osobním a citlivým údajům, zamezení jejich zničení či ztrátě, neoprávněnému přenosu,  neoprávněnému zpracování, ale i jinému zneužití osobních údajů.

Proč je nutné zpracovávat Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány z důvodu získání údajů, které bezprostředně souvisí s Vaší identifikací  a dále se zdravotním stavem tak, aby Vám mohla být poskytnuta správná a komplexní zdravotní péče.

Kdo je správcem těchto údajů?

Jediným správcem je Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, Husova 2624 Havlíčkův Brod.

Kdo s Vašimi osobními údaji může pracovat?

Pouze zdravotničtí pracovníci, kteří mají pracovní poměr v NHB a další pracovníci, kteří jsou vázáni povinnou mlčenlivostí. Tato povinnost trvá i po skončení jejich pracovního poměru!!! Tito jsou povinni dbát na to, aby pacient neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti.

Poskytování informací o našich pacientech – tím se rozumí nahlížení do zdravotnické dokumentace, pořízení opisů, výpisů a kopií včetně zvukového či obrazového záznamu nebo snímku či ústního sdělení o hospitalizaci či ambulantním léčení – je řešeno vnitřním předpisem NHB.

KAMEROVÝ SYSTÉM


V naší nemocnici je od listopadu 2007 funkční kamerový systém, který je rozmístěn tak, aby v žádném případě nebylo narušeno soukromí Vás pacientů – kamery jsou umístěny pouze ve veřejných prostorách mimo zdravotnické provozy. Kamerová monitorace pohybu osob v objektu Nemocnice Havlíčkův Brod je registrována a odsouhlasena Úřadem pro ochranu osobních údajů ČR.

Proč provozujeme kamerový systém?

Hlavním cílem využívání kamerového systému v hlavní budově naší nemocnice je zamezení protizákonné či trestné činností, tedy ochrana majetku osob před krádežemi, ochrana před vandalismem, ochrana našich zaměstnanců před napadením agresivním pacientem, apod. Kamerový systém nám pomůže v případě potřeby využít pořízené záběry k identifikaci fyzických osob spojených s nežádoucím jednáním.

Osobní údaje jsou zpracovávány bez souhlasu subjektů údajů a to ve smyslu § 5 odst. 2 písm. e) zákona číslo 101/2000 Sb.. Návštěvníci nemocnice jsou na provozování kamerového systému upozorňováni prostřednictvím informačních tabulek.

OSOBNÍ ÚDAJE - ZAMĚSTNANCI

Nemocnice zpracovává osobní údaje svých zaměstnanců a dalších osob v pracovně-právních vztazích. Pracovní poměr je založen na personální evidenci, o rozsahu a druhu materiálů rozhoduje zaměstnavatel ( Nemocnice Havlíčkův Brod) podle uvážení a s ohledem na své povinnosti.  Do osobního spisu i do podkladů pro výpočet platu jsou zaměstnanci oprávněni na svou žádost nahlédnout nebo si z nich pořídit opis. Nemocnice jako zaměstnavatel je povinna zajistit ochranu osobních údajů svých zaměstnanců před neoprávněným přístupem nepovolaných osob nebo zneužitím.

Problematiku ochrany osobních údajů v personální evidenci řeší vnitřní předpis nemocnice.

Osobní údaje zaměstnanců NHB jsou uchovávány po dobu, která je nezbytně nutná k účelu jejich zpracování. Řídí se archivačním řádem.

Projekt IROP

 

Akce měsíce

DEN MELANOMU 23.4. 2018

 

kožní ambulance 7:30 - 13:00

přihlášení

e - ambulance

eambulance

Nadstandardní pokoje

Nemocniční lékárna

Lékárna Nemocnice Havlíčkův Brod

Akce, aktuality

Práva pacientů přeložená do znakového jazyka

naleznete zde

STOP násilí

http://stopnasili.cz/

Placené služby

Zobrazte si  ceníky  placených služeb

Podrobnosti o operačních výkonech

Informace o jednotlivých operacích najdete...

Uzamykání oddělení

listopad - únor 18:30 - 5:00
březen - říjen  20:00 - 5:00 

Info servis

zubní pohotovost w.jpg

mammární poradna 2013 w.jpgplastická chirurgie w.jpg

poradna pro kojící maminky w.jpg porucha funkce štítné žlázy w.jpg

obezitologická ambulance w.jpg

klinicky psycholog 2013 w.jpg