14.3.2006

EKONOMICKÉ ODDĚLENÍ

zabezpečuje ekonomický chod organizace včetně finančnictví, účetnictví a materiálně technického zásobování. 

Vedením ekonomického oddělení je pověřen ekonomický náměstek, který odpovídá za řízení ekonomiky a hospodaření v organizaci.  Zpracovává roční finanční plán a sleduje jeho plnění včetně vývoje jednotlivých ukazatelů. Zpracovává rozbory  hospodaření organizace včetně návrhu nápravných opatření. Dohlíží na plynulé financování organizace, provádí platební a zúčtovací styk s bankami. Metodicky řídí účetnictví organizace a evidenci movitého a nemovitého majetku. Koordinuje zpracovávání statistických výkazů. Provádí celkovou analýzu hospodaření, navrhuje opatření k úsporám v oblasti nákladů a opatření v oblasti příjmů organizace. Stanoví a vyhodnocuje základní ukazatele hospodaření na jednotlivých odděleních a úsecích. Vyhodnocuje plnění  ekonomických ukazatelů stanovených zřizovatelem  a zodpovídá za správnost všech účetních výkazů.  Zodpovídá za řádné provádění inventarizace, za zpracovávání mzdové agendy a za činnost oddělení MTZ.
Ekonomickému náměstkovi jsou přímo podřízeni hlavní účetní, vedoucí vyúčtování mezd a platů, vedoucí oddělení zásobování a prodeje a vedoucí vyúčtování zdravotní péče.

ekonomický náměstek :
Ing. Jiří Hiblbauer  
tel.: 569 472 199, e-mail: jiri.hiblbauer@onhb.cz

Hlavní účetní řádně vede účetnictví dle příslušných předpisů. Odpovídá za účtování výkonů dle vnitroorganizačních směrnic, odpovídá za výkon kompletní účetní agendy a za řádné vedení majetku, za provádění inventarizací. Vede evidenci čerpání příspěvků FKSP dle kolektivní smlouvy, pokladní služby, řídí jednotlivé finanční účetní.

Hlavní účetní : 
Ing. Petra Krajíčková  
tel.: 569 472 487, e-mail: petra.karjickova@onhb.cz

Vedoucí vyúčtování mezd a platů zajišťuje výkon mzdové agendy, dodržování všech mzdových předpisů včetně ustanovení kolektivní smlouvy, daňových předpisů a předpisů zdravotního a sociálního pojištění. Vyhotovuje pravidelně statické výkazy, sleduje čerpání mzdových prostředků. Vedoucí oddělení práce a mezd přímo řídí mzdové účetní. Zpracovává přehled čerpání mzdových prostředků dle kategorií zaměstnanců.

Vedoucí vyúčtování mezd a platů : 
Jana Kalendová
    tel.: 569 472 468, e-mail: jana.kalendova@onhb.cz

Vedoucí oddělení  zásobování a prodeje odpovídá za zásobování organizace materiálem ve stanoveném rozsahu. Dbá o řádné uskladnění zásob, jejich zabezpečení proti poškození a ztrátě a o zajištění řádné evidence, hospodárnost. Zajišťuje pořizování a zpracování příjemek a výdejek pro další účetní zpracování.  Kontroluje stavy skladu s účetní evidencí.

Vedoucí zásobování a prodeje:
Monika Rázlová   tel.: 569 472 245, e-mail: monika.razlova@onhb.cz

Vedoucí vyúčtování zdravotní péče je odpovědný za včasné a správné vyúčtování zdravotních výkonů, zvlášť účtovaných léčivých přípravků a účtovaného zdravotnického materiálu zdravotním pojišťovnám. Vyjadřuje se k návrhům jednotlivých smluv uzavřených se zdravotními pojišťovnami  včetně příloh, k veškerým podkladům a výkladům, ke způsobu vykazování výkonů. Provádí analýzu vývoje tržeb, odpovídá za předávání tržeb finanční účtárně v dohodnutém datovém rozhraní. Zajišťuje přeúčtování agregovaných výkonů. Oznamuje Informačnímu centru zdravotního pojištění změny o nositelích výkonů. Zpracovává statistické výkazy (zdravotní péče hrazená z veřejného zdravotního pojištění, lůžkový fond zdravotnického zařízení, čerpání zdravotní péče cizinci). Sleduje obložnost a počty ošetřených pacientů, které pravidelně vyhodnocuje. Provádí vyúčtování zdravotních výkonů, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami,  jedná s nimi včetně sporných případů (smírčí řízení). Vyjadřuje se k revizním zprávám, sporné případy rozporuje. Provádí analýzu regulačních srážek. Odpovídá za aktualizaci pojišťovenských číselníků v informačním systému a centrálního registru pacientů, zasílá na Ústav zdravotnických informací a statistiky hlášení o hospitalizacích, hlášení o rodičkách a novorozencích. Odpovídá za provádění revize vykázaných výkonů v nemocnici.

Vedoucí vyúčtování zdravotní péče:
Bc. Pavel Kudla
  tel.:569 472 486, e-mail : pavel.kudla@onhb.cz

Administrátor veřejných zakázek
Monika Chladová, DiS. tel.: 569 472 167, e-mail: monika.chladova@onhb.cz

Administrátor veřejných zakázek zodpovídá za přípravu všech podkladů dle platné legislativy a dalších předpisů zaměstnavatele pro jednotlivé investice (zakázky) menšího rozsahu nebo části velkých investic (zakázek) včetně jejich vyhlašování, evidence, dohledu nad jejich vyřizování a archivací. Připravuje a organizuje výběrová řízení v oblasti veřejných zakázek po věcné stránce. Shromažďuje a dle pokynů nadřízeného i vyhodnocuje požadavky na veřejné zakázky. Zpracovává podané návrhy na veřejné zakázky. Spravuje elektronické nástroje pro zveřejňování kompletní dokumentace k veřejným zakázkám. Obsluhuje programového vybavení pro konání elektronických aukcí. Eviduje a archivuje písemnosti a dokumentace související s veřejnými zakázkami v souladu s platnou právní legislativou.

Hlavní kodér - oddělení zdravotní péče:

Ing. Kateřina Jandová  tel.: 569 472 168, e-mail: katerina.jandova@onhb.cz

nahoru

Projekty IROP

 

Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19

Přihlášení

STRAVA.onhb.cz

      

e - ambulance

eambulance

Nadstandardní pokoje

Nemocniční lékárna

Lékárna Nemocnice Havlíčkův Brod

Akce, aktuality

Placené služby

Zobrazte si  ceníky  placených služeb

Podrobnosti o operačních výkonech

Informace o jednotlivých operacích najdete...

Uzamykání oddělení

listopad - únor 18:30 - 5:00
březen - říjen  20:00 - 5:00 

Lékařská online poradna pro uprchlíky

Info servis

zubní pohotovost w.jpg

mammární poradna 2013 w.jpg

poradna pro kojící maminky w.jpg