31.5.2018

Informace pro zaměstnance

Informace pro zaměstnance o zpracování jejich osobních údajů

Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace (správce osobních údajů) shromažďuje, spravuje a zpracovává osobní údaje svých zaměstnanců a osob činných na základě dohod o pracovní činnosti či provedení práce. Účelem těchto činností je plnění povinností a ochrana oprávněných zájmů zaměstnavatele (výpočet a výplata platu, zpracování daní a odvodů, bezpečnost a ochrana zdraví při práci atd.).

Nemocnice dále zpracovává osobní údaje zaměstnanců v souvislosti s plněním povinností poskytovatele zdravotních služeb (identifikace zaměstnanců při poskytování péče, označení pracovišť, informační systémy nemocnice a Kraje Vysočina). Obě oblasti zpracování údajů se odehrávají na základě zákona, tj. zaměstnanci k nim neudělují svůj souhlas. Zaměstnavatel však dbá, aby rozsah shromažďovaných údajů byl přiměřený a aby způsob zpracování odpovídal danému účelu. Nemocnice jako zaměstnavatel zabezpečuje ochranu osobních údajů svých zaměstnanců před neoprávněným či nahodilým přístupem nepovolaných osob a před zneužitím a přijímá opatření, aby nedošlo k jejich zničení či ztrátě, neoprávněnému přenosu či zpracování. Třetím osobám se tyto informace poskytují na základě zákona (policie, soudy, orgány veřejné správy) nebo na základě smluv, v nichž je zároveň sjednána povinnost zpracovatele tyto údaje ochránit (např. s firmami, které poskytují a udržují personální a mzdový software).

Informujeme Vás, že jako Váš zaměstnavatel vedeme o Vás následující osobní údaje:

 • Pracovní smlouvu a údaje uvedené v této smlouvě o Vaší osobě.
 • Mzdové výměry zaměstnavatele, kterými je stanovena výše Vaší mzdy.
 • Doklady o školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, protipožární ochrany a ochrany osobních údajů, případně o Vaší účasti na dalších školeních, kterých se účastníte.
 • Doklady o Vaší kvalifikaci, které jste nám předal  nebo předáváte.
 • Případně mohou být vedeny doklady o právních jednáních podle zákoníku práce, jako jsou upozornění na porušení povinností vztahujících se k vykonávané práci, nedostatečné pracovní výsledky, nebo naopak o udělených odměnách a oceněních Vaší práce ze strany zaměstnavatele.
 • Osobní spis/karta - osobní údaje vyplývající z právních předpisů a potřebné pro stanovení daní a odvodů.
 • Údaje o Vašem zdravotním stavu vede a provádí lékař, který má na starost pracovně lékařské služby. Tyto údaje vede samostatně ve své zdravotnické dokumentaci. Zaměstnavateli jsou pouze sdělovány výsledky lékařských posudků v rámci pracovně lékařských služeb o tom, zda je zaměstnanec způsobilý k výkonu práce bez omezení, případně s omezením a jakým, eventuálně, že není nadále k dosavadní práci způsobilý.

Pokud bychom o Vás vedli ještě další osobní údaje nad právní rámec, budete o tom informován/a, případně bude vyžádán Váš souhlas s jejich vedením.

Do osobního spisu i do podkladů pro výpočet platu jsou zaměstnanci oprávněni na svou žádost nahlédnout nebo si z nich pořídit opis. V případech, kdy je to technicky možné, mohou žádat přenos informací v elektronické podobě. Dále jsou oprávněni žádat opravu nesprávných údajů, resp. doplnění neúplných údajů.

Osobní údaje zaměstnanců se uchovávají po dobu, která je nezbytně nutná k účelu jejich zpracování (více ve Spisovém a skartačním řádu NHB). Zaměstnavatel je povinen provést výmaz osobních údajů zaměstnance, jakmile pomine účel, pro který byly osobní údaje zpracovány. Zaměstnanec je oprávněn sám o takový výmaz informací požádat. Zaměstnavatel mu vyhoví, pokud nemá povinnost dané informace uchovávat na základě právního předpisu (např. pro účely daňové kontroly) nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů. V tom případě dojde k likvidaci daných údajů až po uplynutí předepsané lhůty pro uchování.

Podrobná pravidla vztahující se k Vašim osobním údajům naleznete v těchto předpisech:

 • zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění
 • zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách, v platném a účinném znění)
 • zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce, v platném a účinném znění
 • nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů

S požadavky týkajícími se zpracování Vašich osobních údajů se obracejte na personální oddělení Nemocnice Havlíčkův Brod nebo na pověřence pro ochranu osobních údajů - Mgr. Petra Černo, petra.cerno@onhb.cz, 83 111 

Náš systém ochrany osobních údajů tvoří zejména:

 • Technicko-bezpečnostní opatření
 • Organizační opatření
 • Řízená dokumentace - interní směrnice, metodické pokyny, příkazy ředitele a organizační opatření 
 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů -řešení dotazů, námitek a stížností
 • Povinnost zaměstnanců hlásit bezpečnostní incidenty
 • Vstupní školení a pravidelné roční školení zaměstnanců o ochraně osobních údajů
 • Interní audit ochrany osobních údajů
 • Informace o ochraně osobních údajů prostřednictvím webových stránek, tištěná podoba na personálním oddělení.

Projekty IROP

 

Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19

Přihlášení

STRAVA.onhb.cz

      

e - ambulance

eambulance

Nadstandardní pokoje

Nemocniční lékárna

Lékárna Nemocnice Havlíčkův Brod

Akce, aktuality

Placené služby

Zobrazte si  ceníky  placených služeb

Podrobnosti o operačních výkonech

Informace o jednotlivých operacích najdete...

Uzamykání oddělení

listopad - únor 18:30 - 5:00
březen - říjen  20:00 - 5:00 

Lékařská online poradna pro uprchlíky

Info servis

zubní pohotovost w.jpg

mammární poradna 2013 w.jpg

poradna pro kojící maminky w.jpg