14.11.2019

Dlouhodobé ošetřovné - informace

DLOUHODOBÉ OŠETŘOVNÉ

Tuto dávku nemocenského pojištění podle zákona o nemocenském pojištění č. 187/2006 Sb. lze čerpat od 1. 6. 2018. Dávku mohou využít lidé, kteří jsou nemocensky pojištěni (tj. ošetřující osoby) a potřebují pečovat o vážně nemocného člena domácnosti či příbuzného (tj. ošetřovaná osoba). Ošetřující osoba musí být nemocensky pojištěna minimálně 90 kalendářních dnů v posledních 4 měsících bezprostředně předcházejících dni vzniku potřeby dlouhodobé péče nebo dni prvního převzetí této péče (u OSVČ musí být splněna podmínka účasti na nemocenském pojištění po dobu 3 měsíců bezprostředně předcházejících dni nástupu na dlouhodobé ošetřovné). OSVČ nesmí v době pobírání dávky dlouhodobého ošetřovného vykonávat osobně samostatnou výdělečnou činnost. 

Nárok na dlouhodobé ošetřovné NEMAJÍ:

·         zaměstnanci činní na základě dohody o provedení práce

·         zaměstnanci vykonávající zaměstnání malého rozsahu

·         žáci, studenti

·         zaměstnanci ze zaměstnání, které spadá výlučně do období školních prázdnin

·         pěstouni

·         odsouzení ve výkonu trestu odnětí svobody a ve výkonu zabezpečovací detence zařazené do práce

·         vojáci v záloze ve výkonu vojenské činné služby

·         osoby pečující a osoby v evidenci

Okruh oprávněných osob je velmi široký - ošetřující osobou může být:

·         manžel (manželka) nebo registrovaný partner (registrovaná partnerka) ošetřované osoby

·         příbuzný v linii přímé (dítě, rodič, prarodič) s ošetřovanou osobou nebo sourozenec, tchýně, tchán, snacha, zeť, neteř, synovec, teta nebo strýc ošetřované osoby

·         manžel (manželka), registrovaný partner (registrovaná partnerka) nebo druh (družka) fyzické osoby uvedené v písmenu b) – v tomto případě je další podmínka pro nárok na dlouhodobé ošetřovné, a tou je: shodné místo trvalého pobytu druha/družky s osobou uvedenou v písmenu b), a jde-li o cizince, shodné místo hlášeného pobytu v České republice nebo obdobného pobytu v cizině, a to po dobu alespoň 3 měsíců bezprostředně předcházející dni vzniku potřeby dlouhodobé péče nebo dni prvního převzetí této péče

·         druh (družka) ošetřované osoby nebo jiná fyzická osoba žijící s ošetřovanou osobou v domácnosti - podmínka pro nárok na dlouhodobé ošetřovné: ošetřující osoba musí mít s ošetřovanou osobou shodné místo trvalého pobytu, jde-li o cizince, pak shodné místo hlášeného pobytu v České republice nebo obdobného pobytu v cizině, a to po dobu alespoň 3 měsíců bezprostředně předcházející dni vzniku potřeby dlouhodobé péče nebo dni prvního převzetí této péče

 

Kdo je ošetřovanou osobou:

  • Osoba, u níž nastalo závažné zhoršení zdravotního stavu z důvodu vážné nenadálé nemoci nebo úrazu, po němž následovala hospitalizace ve zdravotnickém zařízení, která trvala alespoň 4 kalendářní dny po sobě jdoucí (za den hospitalizace se považuje též den přijetí ošetřované osoby do zdravotnického zařízení poskytovatele zdravotních služeb lůžkové péče a i den propuštění z takového zařízení) a současně ošetřující lékař zdravotnického zařízení poskytující lůžkovou péči usoudil, že zdravotní stav propouštěné osoby do domácího prostředí bude nezbytně vyžadovat poskytování dlouhodobé péče po dobu alespoň 30 kalendářních dnů.
  • Ošetřovanou osobou se pro účely dlouhodobého ošetřovného dále rozumí fyzická osoba v inkurabilním stavu, který vyžaduje poskytování paliativní péče a dlouhodobé péče v domácím prostředí, v tomto případě se podmínka hospitalizace nevyžaduje.

Dlouhodobé ošetřovné není primárně určeno pro situace, kdy dochází ke kolísavému zhoršování chronického nepříznivého zdravotního stavu nebo je např. zahájena rekonvalescence po plánovaných zdravotních výkonech (plastické operace, výměna kloubu, transplantace, apod.). Ošetřovaná osoba musí dát písemný souhlas (na tiskopise ČSSZ „Žádost o dlouhodobé ošetřovné“) k ošetřování ošetřující osobě (neplatí u dětí do dosažení zletilosti). Nemůže-li ošetřovaná osoba psát, postupuje se podle občanského zákoníku – § 563.

 

O dávku si žádá zaměstnanec (ošetřující osoba) u svého zaměstnavatele (OSVČ žádají přímo u OSSZ) s použitím formuláře „Žádost o dlouhodobé ošetřovné“ + dokládá se 3. díl „Rozhodnutí o potřebě dlouhodobé péče“. Toto rozhodnutí vystavuje ošetřující lékař zdravotnického zařízení lůžkové péče, a to v den propuštění ošetřované osoby z hospitalizační péče. Pokud nebylo vystaveno v den propuštění ošetřované osoby z hospitalizace, o jeho vystavení lze požádat zpětně do 8 kalendářních dnů ode dne propuštění ošetřované osoby z hospitalizace. Ošetřující lékař na základě žádosti ošetřující osoby vystaví „Rozhodnutí o potřebě dlouhodobé péče“ do 3 pracovních dnů.

 „Rozhodnutí o potřebě dlouhodobé péče“ u osoby v inkurabilním stavu vystavuje ošetřující lékař, který poskytuje pro tento stav zdravotní služby. O potřebě dlouhodobé péče rozhodne ošetřující lékař ode dne, v němž tuto potřebu zjistil, a to na žádost ošetřované osoby, jejího zákonného zástupce, opatrovníka nebo jiné osoby určené ošetřovanou osobou. Pokud pacient (nebo opatrovník, zákonný zástupce) žádá o vystavení rozhodnutí o potřebě dlouhodobé péče, ale lékař potřebu péče neshledal, vydá rozhodnutí o tom, že potřeba dlouhodobé péče nevznikla.

 Zaměstnavatel může ošetřující osobě odepřít souhlas s poskytováním dlouhodobé péče, ale pouze pro vážné provozní důvody, které je povinen zaměstnanci sdělit. Po skončení péče je povinen zařadit zaměstnance na jeho původní práci i pracoviště, po dobu péče mu nelze dát výpověď. Pro účely čerpání dovolené se doba péče posuzuje jako výkon práce.

Ošetřující osobě může vzniknout nárok na další dlouhodobé ošetřovné nejdříve po uplynutí 12 měsíců ode dne, za který měla naposledy při téže potřebě dlouhodobé péče nárok na výplatu dlouhodobé ošetřovného.

Podpůrčí doba – doba poskytování dávky

Dávku dlouhodobého ošetřovného lze čerpat po dobu 90 kalendářních dnů ode dne vzniku potřeby dlouhodobé péče = den vystavení „Rozhodnutí o potřebě dlouhodobé péče“. V případě, že je ošetřovaná osoba opětovně hospitalizovaná, nebude ošetřující osobě za dobu hospitalizace (s výjimkou prvního a posledního dne hospitalizace) dlouhodobé ošetřovné vypláceno. Hospitalizace se však započítává do 90 denní podpůrčí doby!

Střídání ošetřujících osob v ošetřování

Během čerpání dlouhodobého ošetřovného je možné se vystřídat např. s jiným členem rodiny, avšak vždy pouze po celých dnech. V případě pravidelného střídání dodá ošetřující osoba svému zaměstnavateli (OSVČ přímo OSSZ) k „Žádosti o dlouhodobé ošetřovné“ rozpis, ve kterých dnech bude poskytovat péči. I na tomto rozpisu musí být uveden souhlas (podpis) ošetřované osoby.

Trvání a ukončení potřeby dlouhodobé péče

O trvání potřeby dlouhodobé péče rozhoduje praktik nebo příslušný ambulantní lékař (tiskopis „Potvrzení o trvání potřeby dlouhodobé péče“), který stanovuje termíny kontrol a potvrzuje ošetřující osobě pro jejího zaměstnavatele jednou měsíčně, že potřeba trvá (obdoba tzv. lístku na peníze při pracovní neschopnosti). Nejpozději 90. kalendářní den od propuštění pacienta z hospitalizace potřebu dlouhodobé péče praktik ukončí. Dříve se ukončuje, pokud zdravotní stav už poskytování této péče nevyžaduje nebo pokud se ošetřovaná osoba nedostaví bez prokázání vážných důvodů ke kontrole.

 

Projekty IROP

 

Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19

Přihlášení

STRAVA.onhb.cz

      

e - ambulance

eambulance

Nadstandardní pokoje

Nemocniční lékárna

Lékárna Nemocnice Havlíčkův Brod

Akce, aktuality

Placené služby

Zobrazte si  ceníky  placených služeb

Podrobnosti o operačních výkonech

Informace o jednotlivých operacích najdete...

Uzamykání oddělení

listopad - únor 18:30 - 5:00
březen - říjen  20:00 - 5:00 

Lékařská online poradna pro uprchlíky

Info servis

zubní pohotovost w.jpg

mammární poradna 2013 w.jpg

poradna pro kojící maminky w.jpg