15.8.2018

Informace pro oběti trestné činnosti

Informace pro oběti trestné činnosti

Je-li prvním kontaktním místem zdravotnické zařízení, které poskytuje oběti zdravotní péči po spáchání trestného činu, je poskytovatel zdravotních služeb i bez žádosti povinno dle Zákona č. 45/2013 Sb. o obětech trestných činů, § 8 a 10, informovat oběť trestného činu o poskytovatelích pomoci obětem trestných činů, na které se může obrátit se žádostí o bezplatnou odbornou pomoc.

Více informací včetně Registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů naleznete na portálu Ministerstva spravedlnosti ČR: www.justice.cz → Oběti trestné činnosti

Poskytovatelé pomoci obětem trestných činů – Havlíčkův Brod:

Advokátní kanceláře

Okruh obětí, kterým bude služba poskytována: Všem obětem trestných činů dle zákona č. 45/2013 Sb.

Rozsah bezplatné právní pomoci: Obětem vymezeným v § 5 odst. 1 zákona č. 45/2013 Sb., a to v rozsahu první porady s klientem nepřesahující dobu jedné hodiny.

Advokátní kancelář - JUDr. Lubomír Málek, JUDr. Marcela Málková, JUDr. Ondřej Málek

- Adresa: Horní 6, 580 01 Havlíčkův Brod

Advokátní kancelář - Mgr. Jitka Michálková

- Adresa: náměstí T.G. Masaryka 321, 583 01 Chotěboř

Advokátní kancelář - Mgr. Jana Denemarková

- Adresa: Dolní 105, 580 01 Havlíčkův Brod

Advokátní kancelář - Mgr. Aneta Tomová

- Adresa: Dolní 105, 580 01 Havlíčkův Brod

Advokátní kancelář - Mgr. Bc. Adéla Zikmundová

- Adresa: Havlíčkovo nám. 169, 580 01 Havlíčkův Brod

Advokátní kancelář - Mgr. Bc. Jana Domkářová

- Adresa: Horní 3188, 580 01 Havlíčkův Brod

Středisko PMS - Havlíčkův Brod

Smetanovo náměstí 279, 580 01 Havlíčkův Brod

Poslání a cíle Probační a mediační služby:

Probační a mediační služba usiluje o zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností a současně organizuje a zajišťuje efektivní a důstojný výkon alternativních trestů a opatření s důrazem na zájmy poškozených, ochranu komunity a prevenci kriminality.

Probační a mediační služba představuje novou instituci na poli trestní politiky, vychází ze součinnosti dvou profesí – sociální práce a práva, zejména trestního. Vyváženým propojením obou se vytváří nová multidisciplinární profese v systému trestní justice.

Integrace pachatele – Probační a mediační služba usiluje o začlenění obviněného resp. pachatele do života společnosti bez dalšího porušování zákonů. Integrace je proces, který směřuje k obnovení respektu obviněného k právnímu stavu společnosti, jeho uplatnění a seberealizaci.

Participace poškozeného – Probační a mediační služba se snaží o zapojení 2 poškozeného do „procesu“ vlastního odškodnění, o obnovení jeho pocitu bezpečí, integrity a důvěry ve spravedlnost.

Ochrana společnosti – Probační a mediační služba přispívá k ochraně společnosti účinným řešením konfliktních a rizikových stavů spojených s trestním řízením a efektivním zajištěním realizace uložených alternativních trestů a opatření.

Psychocentrum – manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina, příspěvková organizace

Adresa: U Panských 1452, 580 01 Havlíčkův Brod

Sídlo: Pod Příkopem 93484, 586 01 Jihlava

Okruh obětí, kterým bude služba poskytována:

Cílová skupina/Věková struktura: oběti domácího násilí/do 16 let výše

Druh sociální služby: Intervenční centra

Ambulantní kapacita: Počet intervencí (30 min. jednání): 3

Terénní kapacita: Počet intervencí (30 min. jednání): 1 - terénní služba je poskytována dle potřeb uživatelů

Telefon: 734 354 085

E-mail: poradna.hb@psychocentrum.cz

In IUSTITIA, o.p.s.

Adresa: Havlíčkův Brod

Sídlo: Eliášova 467, 110 00 Praha - Bubeneč

Okruh obětí, kterým bude služba poskytována: Oběti trestné činnosti z nenávisti, osoby, které byly napadeny z důvodu své barvy pleti, národnosti, etnického původu, víry, sexuální orientace či identity, zdravotního stavu, věku, subkulturní příslušnosti, světonázoru či sociálního statusu. Služba je určena osobám od 12 let věku. Služba je poskytována na území celé ČR.

Druh akreditované služby: Právní informace.

Ambulantní kapacita: 30 intervencí (min. 30 minutové jednání)

Telefon: 773 177 636, 212 242 300

E-mail: poradna@in-ius.cz

La Strada Česká republika, o.p.s.

Adresa: Havlíčkův Brod

Sídlo: P. O. Box 305, 111 21 Praha 1

Okruh obětí, kterým bude služba poskytována:

Obětem obchodování s lidmi a obětem trestných činů souvisejících s obchodem s lidmi - trestný čin kuplířství (§ 189 trestního zákoníku), trestný čin zbavení a omezování osobní svobody (§ 170 a 171 trestního zákoníku), trestný), trestný čin vydírání (§ 175 trestního zákoníku), trestný čin útisku (§ 177 trestního zákoníku) nebo trestný čin sexuálního nátlaku (§ 186 trestního zákoníku). Dále osobám ohroženým obchodováním s lidmi nebo trestnou činností související.

Druh akreditované služby: Právní informace

Kapacita služeb: Maximální kapacita pracovníka pro přímou práci s uživatelem je 20 uživatelů, se kterými aktivně spolupracuje.

Telefon: 222 721 810
E-mail: lastrada@strada.cz

Provozní doba:

Pondělí od 9 do 19 hodin

Úterý od 9 do 17 hodin

Středa od 9 do 20 hodin

Čtvrtek od 9 do 17 hodin

Pátek od 9 do 17 hodin.

Služba je poskytována v českém, anglickém, ruském, rumunském, ukrajinském a bulharském jazyce. Služba je poskytována na území celé ČR.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obětí trestného činu se může stát každý z nás, konkrétně je tako problematika vymezena zákonem č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů, který práva obětí a stanovuje, aby s obětí bylo zacházeno citlivě, s respektem k jejím individuálním potřebám a s přihlédnutím k povaze trestného činu. Zvláštní práva pak připisuje zákon zvlášť zranitelným obětem.

Důsledky trestného činu

Reakce na takovou událost bývá velmi individuální. Může záviset na typu trestného činu, druhu a závažnosti způsobené újmy, ale také na mnoha dalších okolnostech. K důsledkům trestného činu patří nejen zranění, fyzická bolest nebo majetková újma. Mnohé oběti prožívají také citovou újmu či trpí různými psychickými obtížemi. Takové reakce jsou přirozenou odezvou na náročnou či dokonce extrémní situaci.

Další možnosti získání pomoci

Obětem trestných činů pomáhají v rámci systému pomoci obětem v policii již od roku 2010 policejní psychologové a speciálně vyškolení krizoví interventi. V průběhu trestního řízení Vám může poskytnout potřebnou pomoc také Vámi zvolený důvěrník a zmocněnec. Důležitou formou pomoci je i pomoc finanční, tedy možnost získání peněžité pomoci a uplatnění náhrady škody.

Práva obětí trestných činů

Mezi základní práva obětí trestných činů dle zákona o obětech trestných činů patří právo na respektování osobnosti a důstojnosti, zdvořilý a šetrný přístup, právo na informace, odbornou pomoc, ochranu před hrozícím nebezpečím, ochranu soukromí, peněžitou pomoc a právo na ochranu před druhotnou újmou. Policie, orgány činné v trestním řízení a subjekty zapsané v registru poskytovatelů pomoci obětem mají povinnost Vás srozumitelně informovat o Vašich právech a umožnit Vám jejich plné uplatnění. Nezapomeňte, že jste-li zároveň stranou poškozenou v trestním řízení, máte také práva vyplývající z trestního řádu.

Oznámení trestného činu a trestní řízení

Mnohé oběti trestných činů řeší základní dilema – zda podat trestní oznámení, či ne. Důvodem mohou být různé obavy z průběhu a náročnosti trestního řízení, stud apod. Získejte více informací týkajících se podání trestního oznámení a průběhu trestního řízení. 4

Peněžitá pomoc obětem trestných činů

Pokud jste se stali obětí trestné činnosti, můžete žádat na Ministerstvu spravedlnosti o proplacení peněžní částky, sloužící k překlenutí doby zhoršené sociální situace, nastalé po spáchání trestného činu. Tuto peněžitou pomoc ale není možné chápat jako náhradu škody, kterou Vám pachatel svým činem způsobil, ale spíše jako zvláštní druh „sociální dávky“, kterou stát za zákonem upravených podmínek vyplácí.

Nárok na peněžitou pomoc je zakotven v zákoně č. 45/2013 Sb. o obětech trestné činnosti a o podaných žádostech na Ministerstvu spravedlnosti rozhoduje odbor odškodňování. Podle jmenovaného zákona budete mít na peněžitou pomoc nárok, pokud Vám byla trestným činem způsobena zdravotní újma, nebo jste pozůstali po osobách zemřelých následkem trestného činu a pokud jste přitom se zemřelým v době jeho úmrtí žili ve společné domácnosti, nebo Vám zemřelý poskytoval, či byl povinen poskytovat, výživu.

Peněžitá pomoc se při splnění všech zákonných podmínek, poskytuje v paušální výši:

U ublížení na zdraví buď paušální částkou 10 000 Kč, nebo ve výši odpovídající skutečnému nároku poškozeného, maximálně však do výše 200 000 Kč.

U těžkého ublížení na zdraví buď paušální částkou 50 000 Kč, nebo ve výši odpovídající skutečnému nároku poškozeného, maximálně však do výše 200 000 Kč.

V případě trestného činu, v jehož důsledku došlo ke smrti, ve výši paušálu 200 000 Kč (jde-li o sourozence, pak paušál činí 175 000 Kč). Je-li více pozůstalých, bude poskytnuta peněžitá pomoc celkově do maximální výše 600 000 Kč, která se rozdělí podle počtu pozůstalých.

Pokud jste obětí některého z trestných činů proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti anebo dítětem, které bylo obětí trestného činu týrání svěřené osoby a byla-li Vám takovým trestným činem způsobena nemajetková újma, může Vám být poskytnuta peněžitá pomoc až do výše 50.000,- Kč jako náhrada prokázaných nákladů odborné péče (například psychoterapie a fyzioterapie), které jste vynaložili na nápravu vzniklé újmy.

Přiznaná peněžitá pomoc se státu nevrací, přiznáním peněžité pomoci ale ze zákona přechází na stát právo oběti na náhradu škody (samozřejmě jen do částky proplacené peněžité pomoci), které jí svědčí po pachateli, může tedy dojít k tomu, že stát bude vedle Vás vstupovat do trestního řízení v postavení poškozeného, případně i do soudních sporů či exekučních řízení, které již s pachatelem vedete, nebo vésti budete. Stát může samozřejmě na něj přešlý nárok po pachateli vymáhat i samostatně.

O peněžitou pomoc byste měli Ministerstvo spravedlnosti požádat v zákonné lhůtě, jinak právo nevratně zaniká. Zmíněná lhůta je stanovena jako subjektivní, v délce 2 let ode dne, kdy jste se dozvěděli o škodě, způsobené trestným činem a též jako objektivní, v délce 5 let ode dne spáchání trestného činu. K zániku práva na peněžitou pomoc přitom dochází vypršením každého z obou druhů výše popsané lhůty.

Projekty IROP

 

Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19

Přihlášení

STRAVA.onhb.cz

      

e - ambulance

eambulance

Nadstandardní pokoje

Nemocniční lékárna

Lékárna Nemocnice Havlíčkův Brod

Akce, aktuality

Placené služby

Zobrazte si  ceníky  placených služeb

Podrobnosti o operačních výkonech

Informace o jednotlivých operacích najdete...

Uzamykání oddělení

listopad - únor 18:30 - 5:00
březen - říjen  20:00 - 5:00 

Lékařská online poradna pro uprchlíky

Info servis

zubní pohotovost w.jpg

mammární poradna 2013 w.jpg

poradna pro kojící maminky w.jpg