15.8.2018

Informace ohledně příjmu důchodu pacentům v NHB

INFORMACE PRO PACIENTY A JEJICH RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY OHLEDNĚ VÝPLATY DŮCHODU

Možnost výplaty důchodu do zdravotnického zařízení poskytovatele lůžkové péče (dále též jen „zdravotnické zařízení“ či „nemocnice“) upravuje ust. § 116d zákona č. 582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Poživatel důchodu může požádat o výplatu důchodu do zdravotnického zařízení, vyplácí-li se mu důchod v hotovosti, trvá-li pobyt ve zdravotnickém zařízení déle než 1 kalendářní měsíc nebo lze-li předpokládat, že tento pobyt bude trvat déle než uvedenou dobu.

Pokud si pacient přeje, aby mu důchod při naplnění zákonných podmínek předalo zdravotnické zařízení, musí sepsat písemnou žádost o výplatu důchodu do zdravotnického zařízení a zaslat ji prostřednictvím poskytovatele zdravotní péče provozovně držitele poštovní licence (tiskopis žádosti je k dispozici u zdravotně sociální pracovnice nemocnice). Žadatel musí být schopen tuto žádost sepsat a podepsat, jinak není možno výplatu do zdravotnického zařízení realizovat. Důchody pacientům na poště přebírá pověřená pracovnice poštovny a podatelny Nemocnice  Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace.

Jestliže pacient není schopen podpisu, doporučujeme příbuzným, aby zkonzultovali další možnosti na České poště, s. p., případně na OSSZ či požádali o ustanovení statutu tzv. zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění na obecním nebo městském úřadě v místě trvalého bydliště pacienta. Další varianty řešení tohoto problému mohou být např. ustanovení opatrovníka, zastoupení členem domácnosti atp. a při jejich využití je vhodné, pokud nedisponujete potřebnými právními znalostmi, obrátit se na advokáta či jiného poskytovatele právních služeb.

Výplata důchodu pacientovi do vlastních rukou probíhá v nemocnici ve všední dny. Nemocnice přijatý důchod po dobu hospitalizace poživatele důchodu uloží, jestliže o to poživatel důchodu požádá (což lze doporučit). Pošta je povinna uložit 2 důchody po sobě měsíčně jdoucí, třetí důchod uloží po dobu 20 dnů od data splatnosti a následně vrací zpět společně s předchozími uloženými důchody České správě sociálního zabezpečení (dále též „ČSSZ“) v Praze. Výplata důchodu se tak zastavuje do doby, než se příjemce důchodu přihlásí - musí požádat ČSSZ o zpětnou výplatu všech nevyplacených důchodů.

Česká pošta může důchod vyplatit i jiné osobě než poživateli důchodu; za jinou osobu se považuje:

· zákonný zástupce – musí být označen na dokladu „Důchody – výplatní doklad“,

· opatrovník – musí být označen na dokladu „Důchody – výplatní doklad“,

· člen domácnosti, který důchodce zastupuje podle § 49 a § 50 občanského zákoníku – musí být označen na dokladu „Důchody – výplatní doklad“,

· zvláštní příjemce (ustanovený rozhodnutím obecního úřadu) - musí být vyznačen na dokladu „Důchody – výplatní doklad“,

· manžel (manželka) důchodce (pokud důchodce předem svého manžela/manželku z převzetí důchodu písemně nevyloučil).

Projekty IROP

 

Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19

Přihlášení

STRAVA.onhb.cz

      

e - ambulance

eambulance

Nadstandardní pokoje

Nemocniční lékárna

Lékárna Nemocnice Havlíčkův Brod

Akce, aktuality

Placené služby

Zobrazte si  ceníky  placených služeb

Podrobnosti o operačních výkonech

Informace o jednotlivých operacích najdete...

Uzamykání oddělení

listopad - únor 18:30 - 5:00
březen - říjen  20:00 - 5:00 

Lékařská online poradna pro uprchlíky

Info servis

zubní pohotovost w.jpg

mammární poradna 2013 w.jpg

poradna pro kojící maminky w.jpg