Popis rekonstrukce interního pavilonu a dovybavení NHB


logo kr.vysocina.png logo ROP.png logo EU.png

 

„Rekonstrukce budovy interních oborů a přístrojové   dovybavení Nemocnice Havlíčkův Brod“.

 

Na začátku roku 2007 vznikla v Nemocnici Havlíčkův Brod naléhavá potřeba řešit neúnosnou situaci v budově interních oborů a v přístrojovém vybavení nemocnice.

Z tohoto podmětu vznikl projekt „Rekonstrukce budovy interních oborů a přístrojové dovybavení Nemocnice Havlíčkův Brod“. Projekt se skládá ze dvou vzájemně

navazujících částí, které zvyšují podstatným způsobem úroveň nemocnice. Zajišťuje vyšší stupeň zdravotnického vybavení pro poskytování akutní i standardní péče

v interních i dalších oborech a  vytváří tak kvalitativně lepší podmínky pro léčbu pacientů. Součástí projektu byla i rekonstrukce hlavního parkoviště v Rozkošské ulici.

 

Projekt vznikl a byl realizován za velké podpory zřizovatele nemocnice Kraje Vysočina a s finanční podporou ROP Jihovýchod. Vedení nemocnice celý projekt připravilo. Technickým řešením projektu byl pověřen technický a provozní náměstek ředitele pan Josef Tvrdý.

 

Hlavním záměrem rekonstrukce budovy interních oborů  Nemocnice Havlíčkův Brod bylo vybudování odpovídajících podmínek pro léčení stále se zvyšujícího počtu

civilizačních chorob způsobených kardiologickou nebo cévní příčinou.

 

 

První částí tohoto projektu je rekonstrukce budovy interních oborů.

 

Stavba budovy interních oborů byla zahájena v roce 1938.

V následujícím nelehkém válečném období musel tehdejší ředitel nemocnice pan MUDr. Pavel Trnka, DrSc. vyvinout velké úsilí,  aby se na stavbě pokračovalo.  Přes

tyto nesnáze se podařilo v druhé polovině roku  1943 dokončit první část stavby. Následující rok byla již celá budova v provozu.

 

V roce 1997 byla budova interny přistavěna o nástavbu 5. a 6. nadzemního podlaží, ale vnitřní část budovy zůstala v původním stavu. Původní budova interních oborů sloužila svému účelu více jak šedesát let. Po této době byly rozvody vody, elektroinstalace, medicinálních plynů, topení a kanalizace v havarijním stavu a celá budova  již nevyhovovala současným nárokům. To byly hlavní důvody pro její rekonstrukci.

Projektovou dokumentaci pro rekonstrukci budovy interních oborů vypracovala firma Projekt centrum HB pod vedením ing. Petra Salivara. Stavební část zajistila firma Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s.

Celá rekonstrukce probíhala za provozu. Stavba tak vyžadovala značnou pozornost při koordinaci stavebních prací a provozu nemocnice.

 

Stavební práce byly zahájeny v červenci roku 2008. Nejprve bylo nutné provést rekonstrukci přípojek vody a kanalizace. Následovala kompletní výměnu všech instalací v celé budově. Postupně pak došlo na rekonstrukci rozvodů vody, odpadů, topení, medicinálních plynů, silnoproudé i slaboproudé elektroinstalace. Při rekonstrukci byl také v budově zřízen evakuační výtah, rekonstruován osobní výtah, provedena výměna oken, dveří, vnitřního vybavení a úpravy povrchů stěn a podlah. Začínalo se  v suterénu a postupně byla rekonstrukce provedena ve čtyřech nadzemních podlažích a částečně také v 5. a 6. nadzemním podlaží. 

Po dokončení jednotlivých etap rekonstrukce prošla podlaží částečnou kolaudací a byla předána Nemocnici Havlíčkův Brod k předčasnému užívání.

 

Přípojky vody a kanalizace byly vedeny ve stávajícím kanálu, který se nachází pod 1.PP budovy. V suterénu byly provedeny úpravy všech rozvodů instalací. Mezi 1.PP a 1.NP  bylo vybouráno stávající betonové schodiště a provedena nová stropní konstrukce. Do nově vzniklého prostoru byla umístěna strojovna vzduchotechniky pro 1.NP. Druhá strojovna VZT pro JIP 2.NP byla umístěna ve východní části podlaží. Celková dispozice 1. PP  zůstala zachována.

Po rekonstrukci zůstalo v suterénu oddělení společných laboratoří, které bylo vybaveno novým nábytkem.

 

V prvním nadzemním podlaží zůstala rovněž celková dispozice zachována. Také zde byly  provedeny všechny plánované stavební práce a větší část rekonstruovaných prostor byla nově vybavena. V čekárnách ambulancí byla zajištěna odpovídající výměna vzduchu vzduchotechnickou jednotkou. Současně byly provedeny i stavební úpravy v prostorách dialýzy.

 

Druhé nadzemní podlaží bylo v jižní části budovy kompletně přestavěno pro JIP interních oborů. Tato část byla stavebně velmi náročná a vynutila si komplikovaná stavební řešení.

Bylo zde provedeno statické zajištění vnitřní nosné zdi, které si vyžádalo dispoziční boxové uspořádání JIP. Za odborné spolupráce se statikem byly vyřešeny i mnohočetná oslabení zdi průduchy, které byly zjištěny až při realizaci.

 Výsledkem této náročné úpravy je nová jednotka intenzivní péče pro interní obory. Jednotka  má 13 lůžek v jedno až třílůžkových klimatizovaných boxech,  novou příjmovou vyšetřovnu, moderní monitoring pacientů  a odpovídající zázemí pro pacienty i personál. Velkou výhodou umístění tohoto pracoviště je přímá návaznost na oddělení ARO. Celá stanice byla kompletně vybavena novým zařízením.V západní části budovy ve 2. NP jsou umístěny specializované ambulance kardiologie a neurologie. 

 

Ve třetím a čtvrtém nadzemním podlaží se muselo realizovat statické zajištění vnitřní nosné zdi a u všech pokojů bylo vybudováno sociální zázemí.

Uvedenou rekonstrukcí byly ve 3. a 4. NP vytvořeny čtyři standardní lůžkové stanice s celkovým počtem 101 lůžek. Pacientské pokoje dvou až čtyřlůžkové s vlastním sociálním zařízením. Součástí každé lůžkové stanice je také vyšetřovna, inspekční pokoj sester, inspekční pokoj lékařů, denní místnost pro personál, čajová kuchyňka, jídelna pacientů, imobilní koupena  a ostatní příslušenství. Na každém podlaží jsou umístěny dvě lůžkové stanice.

Ve 3. NP je ve východní části budovy umístěno lůžkové oddělení neurologie a v západní části budovy oddělení interny - stanice J pro ženy. Ve 4. NP jsou umístěny dvě lůžkové stanice interního oddělení.

 

V pátém nadzemním podlaží byla provedena výměna oken, úprava elektroinstalace, výměna dorozumívacího systému sestra pacient a další nutné úpravy. Výsledkem provedených prací je funkční dětské oddělení  nabízející svým pacientům příjemné  prostředí.

Stavební úpravy v šestém nadzemním podlaží pomohly zajistit odpovídající podmínky pro zázemí dětského oddělení a pro ambulantní část interního oddělení.

 

Během stavby prošly rekonstrukcí i výtahy. Osobní výtah zůstal ve stávající výtahové šachtě a pro evakuační výtah musela být stávající šachta rozšířena. Nejprve byla vyzděna nová nosná stěna a poté byla původní stěna ubourána. Tím se podařilo vytvořit odpovídající prostor pro evakuační výtah. Tyto práce musely být prováděny velmi citlivě přes již rekonstruovaná podlaží, aby nebyl narušen nemocniční provoz.

 

Součástí tohoto projektu bylo také zlepšení dopravní dostupnosti pro pacienty, návštěvy pacientů a pro zaměstnance nemocnice. Byla provedena rekonstrukce hlavního parkoviště nemocnice v Rozkošské ulici a vybudováno osvětlené parkoviště se stáním pro 94 osobních automobilů a pro 4 osobní automobily imobilních občanů.

 

V poslední fázi došlo k opravě stávající fasády speciálním systémem pro zateplené fasády a aplikována nová omítka.

 

Druhou částí tohoto projektu je přístrojové dovybavení  nemocnice.

 

Přípravou a realizací této části byl pověřen Ing. Adam Fila, vedoucí oddělení zdravotnické techniky. Zdravotnické přístroje dodávala firmy Hospimed. 

V rámci tohoto projektu bylo dodáno do Nemocnice Havlíčkův Brod nejpotřebnější přístrojové vybavení. Jedná se o celou řadu přístrojů, z nichž uvádíme ty nejdůležitější.

 

Do centrálních operačních sálů byly dodány nové operační stoly, endoskopické sestavy a nástroje, operační světla, operační nástroje a instrumentaria. Dodané vybavení podstatným způsobem zvýšilo úroveň tohoto pracoviště a umožní zavádění nových šetrnějších metod léčby pacientů. Nové operační metody méně zatěžují pacienta u umožňují kratší dobu hospitalizace.

 

Centrální sterilizace byla vybavena novým mycím a dezinfekčním automatem na operační nástroje a instrumentaria. Dále byla na toto oddělení dodána nová centrální úpravna vody, která slouží pro sterilizátory a všechny mycí automaty.

 

Na radiodiagnostickém oddělení byla provedena výměna  skiaskopické stěny a byly dodány ultrazvukové přístroje.

 

Pro anesteziologicko resuscitační oddělení se podařilo zajistit 8 resuscitačních lůžek, narkotizační přístroje a ventilátory.  JIP chirurgických oborů  byla dovybavena novou monitorovací technikou a infúzní technikou. Současně byla také dovybavena i JIP pro novorozence.

 

Do oddělení společných laboratoří  byl dodán nový  hemokultivační přístroj a další laboratorní vybavení, které umožní zavádění nových metod a současně zvýší kvalitu prováděných rozborů.       

 

 

Náklady na realizaci projektu „ Rekonstrukce budovy interních oborů a přístrojové   dovybavení Nemocnice Havlíčkův Brod“ představují částku 198 627 tis. Kč. Z toho

částku 63 998 tis. Kč poskytne ROP JV a zbývající část poskytl Kraj Vysočina.

 

 

Příprava tohoto projektu trvala o něco víc něž jeden rok, realizace trvala dva roky. Poslání tohoto projektu je však dlouhodobé. Dnes dokončený projekt Rekonstrukce budovy interních oborů a přístrojového dovybavení NHB  bude sloužit svému účelu po mnoho dalších let.