Výběrové řízení na rezidenční místa


Vyhlašovatel:

Nemocnice Havlíčkův Brod p.o.

Husova 2624

580 22  Havlíčkův Brod

 

 

 

PROJEKT č. 1 SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVANÍ LÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKů

 

 
Obory specializačního vzdělávání Počet míst
Anesteziologie a intenzivní medicína  1
Chirurgie     1
Dětské lékařství   1
Gynekologie a porodnictví   1
Nefrologie 1
Neurologie  1
Oční lékařství   1
Otorinolaryngologie  1
Patologie        1
Radiologie a zobrazovací metody  1
Vnitřní lékařství 2

 

 

Termín a místo podání přihlášek:

Uchazeči předloží do 31.8.2010 přihlášku do výběrového řízení (dále VŘ) na personální odd. Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o., Husova 2624, 580 22 Havlíčkův Brod.(dále NHB)

Obálka musí být označena zpáteční adresou žadatele a nadepsána „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – RM 2010, projekt č. 1, obor……“

 

Náležitosti VŘ:

Přihláška – Formulář, Příloha č. 1 Přihláška (formuláře naleznete zde)

 

K přihlášce nutno doložit:

a) vyplněný osobní dotazník Formulář Příloha č. 2 Osobní dotazník

b) lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání, který nesmí být starší 3 měsíce (nepředkládá uchazeč, který je zaměstnancem NHB)

c) výpis z RT, který nesmí být starší 3 měsíce (nepředkládá uchazeč, který je zaměstnancem NHB)

d) neověřenou kopii dokladu potvrzující získání odborné způsobilosti

e) neověřenou kopii dokladu o získání specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti, pokud ji uchazeč získal

f) potvrzení o zařazení do příslušného oboru specializačního vzdělávání

g) přehled odborné praxe.

 

Kritéria VŘ:

a) splnění podmínek pro podání žádosti k VŘ

b) kvalifikační předpoklady

c) osobní a komunikační předpoklady

 

Způsob hodnocení: každé kritérium ohodnoceno maximálně 5 body.