Jsme akreditovaná nemocnice!


Předání certifikátu Naše nemocnice úspěšně prošla v červnu letošního roku akreditačním šetřením Spojené akreditační komise  (SAK ČR) a zařadila se mezi akreditovaná zdravotnická zařízení v České republice. Prozatím jsme jedinou akreditovanou nemocnicí v kraji Vysočina. Certifikát o udělení akreditace od členů představenstva SAK ČR jsme převzali  5. září 2008.

 

Co je to akreditace?

Akreditace nemocnice je proces, který směřuje k poskytování bezpečné a kvalitní péče. Jinak řečeno jde o standardizaci, sledování, vyhodnocování všech procesů poskytované zdravotní péče, o zavedení a dodržování podpůrných a řídících procesů a zvyšování odborné úrovně péče. V naší nemocnici tedy byl vytvořen ucelený a fungující systém vnitřních norem, kterými sledujeme, kontrolujeme a pravidelně vyhodnocujeme veškerá rizika při poskytování péče, čímž se snažíme těmto rizikům účinně předcházet.

 

Jde o soustavný a dá se říci nikdy nekončící proces, kterým se snažíme zvyšovat dosaženou úroveň poskytování péče, její kvalitu a bezpečí pacientů.

 

- Akreditace tedy nemocnici napomůže nastavit normy a procesy tak, aby pacient i jeho blízcí mohli mít jistotu kvalitní péče o nemocného a jeho blízké – například minimalizuje riziko stranové záměny, medikační chyby a jiné mimořádné události.

- Akreditace zasahuje všechny oblasti provozu nemocnice.

- Akreditace nemocnice znamená, že zdravotnické zařízení nejen splnilo všechny požadované standardy SAKu ČR týkající se kvality a bezpečí péče o pacienta, ale také se snaží soustavně se zlepšovat a systematicky snižovat množství rizik pro pacienty i zaměstnance.

- Po třech letech po udělení akreditace se zdravotnické zařízení musí znovu o udělení akreditace ucházet a nechat překontrolovat, zda plní a dodržuje veškeré zavedené standardy.

 

S přípravou akreditace nemocnice začala již v první polovině roku 2006. Naplno se příprava k akreditaci rozběhla v roce 2007. V průběhu roku 2007 až do dubna roku 2008 se v naší nemocnici uskutečnilo 3x předakreditační šetření zástupců SAKu, které nás směřovalo v přípravě a ukazovalo na případné nedostatky. Tato šetření byla velice prospěšná a jednoznačně nám napomohla k získání akreditace. Zasáhla do všech provozů nemocnice od ošetřovatelské a lékařské péče, přes zdravotnickou dokumentaci, technické vybavení, hygienické prostředí, funkčnost bezpečnostních systémů v nemocnici, personální stav, atd.

Nemocnice v přípravě na akreditaci postupně zavedla všech 50 akreditačních standardů SAK ČR.

 

Závěrečné akreditační šetření v Nemocnice HB proběhlo 2.- 4. června 2008. Akreditační šetření prováděla tříčlenná akreditační komise. Veškeré informace o akreditaci a Spojené akreditační komisi ČR lze získat na www. sakcr.cz

 

V České republice je zatím akreditace zdravotnických zařízení dobrovolná.

Kraj Vysočina   jako zřizovatel pěti  nemocnic v kraji se rozhodl uskutečnit akreditaci ve všech svých nemocnicích. Havlíčkobrodská nemocnice se o udělení akreditace pokusila úspěšně jako první v kraji, proces přípravy k akreditaci ale naplno probíhá i ve zbývajících nemocnicích kraje Vysočina.

 

Více informací – Mgr. Petra Černo, tisková mluvčí Nemocnice HB, p.o. tel. 604 475 082

certifikat SAK ČR