MAMMÁRNÍ PORADNA (SENOLOGICKÁ)


Lékař:

MUDr. Adam Nedvěd

MUDr. Pavol Zvanciger

Sestra: ambulantní sestra 569 472 329


ORDINAČNÍ HODINY

Středa 10:15 – 12:15
objednání tel. 569 472 505

V mammární poradně jsou vyšetřovány ženy s onemocněním prsu.
Pacientky je možné vyšetřit podle potřeby, dle individuální dohody nebo  i jindy než v ordinační hodiny. Pacientky by si měly s sebou přinést výsledky event. dříve provedených vyšetření, zvláště byla-li provedena mimo zařízení nemocnice Havlíčkův Brod.


KDE NÁS NAJDETE

Budova č.5, přízemí

NABÍZÍME

Vyšetření a diagnóza
Skladbu ambulance tvoří pacientky přicházející spontánně samy (bez objednání) nebo jsou odeslány po vyšetření a indikaci mammologického vyšetření praktickým lékařem, či obvodním gynekologem. Další skupinu tvoří pacientky odeslané ze screenningového mammografického pracoviště (tj. rentgenologické pracoviště určené k provádění preventivních mammografických  vyšetření) s pozitivním nálezem k rozhodnutí a naplánování event. chirurgické léčby. Všechny pozitivní mammografické nálezy jsou znovu společně posouzeny za účasti rentgenologa a onkologa.
Největší podíl klientely mammární ambulance tvoří pacientky již dříve v ambulanci zaevidované a  sledované. Jsou to pacientky po předchozích operacích pro benigní (nezhoubnou) příčinu a pacientky po předchozích návštěvách, či vyšetřeních – nejčastěji s různými typy mastopathií (nezhoubné onemocnění prsní žlázy provázené vznikem cyst) nebo pacientky s výrazně pozitivní rodinnou anamnézou.

Systematická péče o nemocné
Rozhodování o strategii léčby zhoubných nádorů prsu je v kompetenci především onkologických odborníků. V diagnosticky nejasných případech jsou nálezy společně konzultovány v rámci tzv. onkologického týmu. To znamená, že nálezy provedených vyšetření hodnotí společně radiolog, onkolog a chirurg a navrhují další postup léčby. Tým se schází pravidelně. V mammární ambulanci je pak pacientce podrobně vysvětlen a navržen další postup a způsoby léčby. Chirurg v ambulanci indikuje operační léčbu – její způsob a dobu provedení a dále způsob provedení biopsie (mikroskopické vyšetření patologického ložiska). Biopsii lze povést před operací ambulantně, cíleně pod ultrazvukem nebo RTG kontrolou na RTG pracovišti nebo přímo odběrem tkáně chirurgicky. Je možné ve spolupráci s patologem provádět mikroskopické vyšetření i během operace. Malá ložiska chirurgovi označuje rentgenolog opět za pomoci ultrazvuku nebo RTG zařízení.

Nejnovější metodika při odběru uzlin
Nejnovější zaváděná metodika při odběru uzlin z podpaždí se provádí navigováním (řízením) speciální gamagrafickou sondou. Jejím cílem je přesnější odběr uzlin i jasnější další postup léčby.

Zhoubný a nezhoubný nádor
Pacientky s jistou diagnózou  zhoubného nádoru prsu zůstávají i nadále v péči onkologického oddělení nebo onkologické ambulance, ať už byly nebo nebyly operovány.
Pacientky s negativním RTG a ultrazvukovým nálezem (při preventivním vyšetření) odesílané obvodním gynekologem zůstávají v evidenci obvodního gynekologa a nejsou zařazeny do sledování mammární ambulance.

Cíl ambulance
Cílem fungování mammární ambulance je, aby péče o pacientky byla jednotná a aby bylo možné využívat moderní způsoby léčby a  sledování nemocných po léčbě. Vyšetření vedoucí k rychlému určení diagnózy má indikovat ten, kdo bude pacientku léčit a korigovat způsob léčby, event. pacientku dlouhodobě sledovat. Mammární ambulance je nedílnou součástí onkologického týmu, který spolupracuje s onkologem, rentgenologem a patologem.

oddělení nahoru