Zdravotně - sociální služba


Motto: „ Jen to je ztraceno,  čeho se sami vzdáváme.“    T. Lessing

Zdravotně - sociální pracovnice v Nemocnici Havlíčkův Brod zabezpečuje sociální pomoc pacientům a jejich rodinným příslušníkům,
a to v průběhu hospitalizace pacienta. Rovněž zabezpečuje následnou péči o pacienty pro jejich propuštění ze zdravotnického zařízení.
Při snaze pomoci se sociální pracovnice zabývá celkovou situací člověka (sleduje faktory sociální, psychické, biologické a duchovní).

Zdravotně - sociální pracovník :  Mgr. Kamila Mrtková, telefon: 569 472 275  mobil: 734 354 546, e-mail:kamila.mrtkova@onhb.cz

Zdravotně - sociální pracovník:  Bc. Renata Novotná, telefon: 569 472 453 mobil: 737 893 625, email: renata.novotna@onhb.cz

PRACOVNÍ DOBA
Protože zdravotně sociální pracovnice dochází za pacienty na jednotlivá oddělení a má pracovní aktivity i mimo areál NHB, doporučujeme návštěvu nejprve telefonicky domluvit či zaslat dotaz na uvedenou emailovou adresu.
Děkujeme za pochopení.

Kraj Vysočina spustil nový webový portál projektu sociálně zdravotního pomezí – https://www.vysocinapecuje.cz/ . Web je určen pro všechny obyvatele kraje, kteří se ocitli v situaci, kdy potřebují pro sebe nebo své blízké zajistit odpovídající sociální péči.

KDE NÁS NAJDETE?

Budova č.13 - Vchod A, 3.NP

Těžištěm náplně práce je sociální práce s pacienty hospitalizovanými na oddělení dlouhodobě nemocných. Do péče jsou také přijímáni  pacienti jiných oddělení, kteří jsou hlášeni zdravotnickým personálem a samozřejmě pacienti, kteří sami nebo prostřednictvím své rodiny či jiné osoby požádají o pomoc.

Pacientům a jejich rodinným příslušníkům se poskytuje:

 1. Psychosociální podporu v průběhu léčby ve zdravotnickém zařízení.
 2. Základní sociálně-právní  poradenství v oblasti nemocenského pojištění, pracovního práva, sociální politiky, sociálního zabezpečení (nároky na dávky dle státní sociální podpory, zákona o pomoci v hmotné nouzi, o sociálním zabezpečení, o sociálních službách, a další…).
 3. Pomoc se  sepsáním a podáním žádosti o sociální dávky.
 4. Kontakty na organizace poskytující sociální pomoc (občanské poradny, centra pro zdravotně postižené, azylové domy a další...).
 5. Informace o možnostech následné péče o seniory, dlouhodobě nemocné, invalidní, handicapované osoby a kontakty na služby a zařízení:
  - Zařízení sociálních služeb ( Domovy pro seniory, Domy s pečovatelskou službou, Domovy se zvláštním režimem a další... )
  - Léčebny dlouhodobě nemocných, Sanatoria
  - Péče ve stacionářích (denní, týdenní)
  - Pečovatelská a charitní služba
  - Osobní asistence
 6. Pomoc se sepsáním a podáním žádostí do domovů pro seniory, domovů s pečovatelskou službou, hospiců, domovů pro osoby se zdravotním postižením, azylových  domů, zařízení Oblastní Charity a dalších.
 7. Sepisování zprávy o sociální situaci pacienta k žádosti o umístění do zařízení ústavní sociální péče.
 8. Zprostředkování  žádostí o zavedení pečovatelské či ošetřovatelské služby, osobní asistence, žádosti o příjetí do denního stacionáře pro seniory.
 9. Osamělým pacientům zprostředkování podání žádostí na úřadech, platby poštovních poukázek, doslání důchodu do nemocnice, případné drobné nákupy, v případě nutné potřeby vyřízení nového občanského průkazu.
 10. Zprostředkování pomoci pacientům v případě podezření na domácí násilí - Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím - Jihlava.
 11. V případě úmrtí pacienta je poskytováno pozůstalým odborné poradenství v sociální oblasti.
 12. U osamělých zemřelých pacientů zajišťovány záležitosti spojené s úmrtím.

Spolupráce a další činnosti ...
 1. Spolupráce s organizacemi  zajišťující sociální péči o nesoběstačného člověka s orgány veřejné zprávy a dalšími subjekty.
 2. Úzká spolupráce s psychologem nemocnice - problémy pacienta, které mají sociální charakter mohou pramenit i z jiné, než z pouhé sociální dimenze.

Více informací ze zdravotně sociální oblasti najdete v sekci Informace pro pacienty!

Zdravotně - sociální pracovnice je koordinátorem pro DOBROVOLNICKÝ PROGRAM v nemocnici a členkou interdisciplinárního týmu pro řešení případů domácího násilí.