Dokumenty k dotazníkovým studiím


Dokumenty požadované k posouzení neintervenčních nebo dotazníkových studií (např. bakalářských, diplomových prací, rozhovorů apod.):

  • Žádost o vyjádření LEK NHB k návrhům neintervenčních studií (např. dotazníkových akcí, sběru dat apod.) u pacientů se předkládá se stručným  průvodním dopisem s popisem projektu včetně postupu při náboru subjektů hodnocení.
  • Formulář LEK NHB k neintervenční dotazníkové studii ZDE
  • Soupis předložených otázek pacientovi s uvedením formy zapisovaných odpovědí. V úvodu předkládaného dotazníku požadujeme oslovení pacienta, stručnou informaci o účelu projektu, o dobrovolné účasti v projektu, o anonymizaci dat a o jejich event. publikaci.
  • Životopis osoby provádějící studii/ výzkum.
  • Souhlas primáře oddělení, kde šetření bude probíhat.
  • Souhlas vedení NHB.
  • V případě nesponzorovaného výzkumu v NHB připojte podepsané Čestné prohlášení.