Letošní setkání s dobrovolníky


Práce dobrovolníka v nemocnici je důležitá

Dobrovolník je člověk, který bez nároku na odměnu věnuje svůj čas, um a energii ve prospěch jiných lidí. Posláním dobrovolnictví v nemocnici je napomoci ke zlepšení psychosociálních podmínek hospitalizovaných pacientů. Dobrovolníci mají poskytnout svoji podporu a pomoc, aby pacienti lépe překlenuli náročnou životní situaci v období, které tráví v nemocnici.

Cílem setkání s našimi dobrovolníky v Nemocnici Havlíčkův Brod bylo zhodnotit dobrovolnickou činnost v naší nemocnici, informovat dobrovolníky o aktivitách, které jsou pro naše pacienty zajišťovány a hledat další prostor a možnosti spolupráce. Hlavním smyslem setkání však bylo především ocenit práci dobrovolníků, poděkovat jim za jejich čas, který nezištně věnují našim pacientům. V letošním roce věnovali dobrovolníci našim pacientům celkem již 45 hodin svého volného času. A za to jim moc děkujeme!

Náplní návštěv dobrovolníků na oddělení dlouhodobě nemocných je povídání si s pacienty, aktivní naslouchání, čtení časopisů, knížek, malé procházky v areálu nemocnice. "Dobrovolníci se s pacienty mohou účastnit trénování paměti, canisterapie, tvořivých dílen. Mohou navštěvovat pacienty i po propuštění v jejich domovech, kde si s nimi povídají a pomáhají s drobnostmi v domácnosti. Dobrovolníci dochází k těm pacientům, kteří projevili o dobrovolníka zájem, ten však v žádném případě nenahrazuje práci odborného personálu nemocnice, ale na úrovni svých možností a schopností ji doplňuje a podporuje," upřesnila činnost dobrovolníků v Nemocnici Havlíčkův Brod zdravotně-sociální pracovnice Mgr. Kamila Mrtková. Naše nemocnice realizuje projekt spolupráce s dobrovolníky již od roku 2008. V rámci tohoto programu prochází každý dobrovolník úvodním školením a následně pak navštěvuje pravidelná supervizní setkání. ODN má celkem 11 dobrovolníků.

"Rekonstrukce pavilonu č.13 nám dá nové možnosti v péči o pacienty dlouhodobě nemocné. Pro pacienty bude k dispozici například místnost pro ergoterapii, kde plánujeme pravidelné konání našich tvořivých dílen," řekla vrchní sestra oddělení Bc. Erika Weisshauptová. Na setkání 13. října 2016 pak shrnula pravidelné aktivity pro pacienty - trénování paměti formou luštění křížovek, doplňovaček a puzzle, tvořivé dílny, canisterapii. Jednou z dalších nabídek ODN pro své pacienty je půjčování zvukových knih ve spolupráci s Krajskou knihovnou Vysočiny. Katalog zvukových knih je dostupný na sesterně oddělení, kde jsou k dispozici také dva přehrávače a několik kazet.