Dekubity - téma odborného setkání


Zdravotnický personál naší nemocnice se v těchto dnech školil v problematice prevence a léčby dekubitů. Nejaktuálnější trendy, doporučení a postupy si zdravotníci vyslechli z úst doc. PhDr. Andrey Pokorné, PhD.

V rámci programu kvality péče je personál naší nemocnice průběžně proškolován a seznamován s nejnovějšími trendy v ošetřovatelské i lékařské praxi. Zavedení systému evidence rizika a výskytu dekubitů a vyvíjení soustavné činnost v oblasti informování personálu a efektivního hlášení vzniku dekubitů je jedním z vyhlášených Bezpečnostních resortních cílů. Ty vznikají na základě doporučení Rady evropské unie a WHO a formou doporučených postupů vedou ke snížení rizik poškození pacientů.

Ošetřovatelský personál se věnoval aktuálním guidelines v klinické praxi - surface, skin inspection, keep moving, incontinence, nutricion, doporučeným postupům prevence a terapie proleženin. Dekubity představují závažnou komplikaci dlouhodobého pobytu na lůžku. Příčiny vzniku dekubitů jako je tlak, vlhkost, výživa, tření či infekce se vzájemně kombinují a velkou roli hrají preventivní opatření, vhodné pomůcky a dobrá ošetřovatelská péče. Dekubity se rozdělují podle hloubky poškozené kůže a vždy představují zvýšené nároky na péči o pacienta, prodloužení jeho pobytu v nemocnici  nebo i snížení kvality života. Dekubity vznikají nejen ve zdravotnických zařízeních, ale i v domácím prostředí. Výskyt dekubitů je sledován formou hlášení mimořádných událostí. Jejich četnost, stupeň a místo vzniku se sleduje, což přispívá k lepšímu systémovému přístupu.