Vzdělávací akce na VŠPJ


Vrchní a staniční sestry se ve čtvrtek účastnily vzdělávací akce věnované indikátorům kvality ošetřovatelské péče. Netradičně jsme pro konferenci určenou nelékařskému personálu Nemocnice Havlíčků Brod zvolili aulu Vysoké školy polytechnické v Jihlavě.  Bližší spolupráci s katedrou zdravotnických studií jsme navázali již před několika lety.  Garantem konference byla doc. PhDr. Lada Cetlová, Ph.D.

Kromě exkurzu do historie brodské nemocnice si účastníci vyslechli přednášku PhDr. Vlasty Dvořákové, PhD., vedoucí katedry zdravotnických studií, na téma komunitní péče v porodní asistenci. Stěžejním tématem pak byly dekubity.  S požadavky Ústavu zdravotnických studií a statistiky na účelné sledování incidence dekubitů seznámila přítomné doc. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D. Na indikátory kvality v naší nemocnici se pak zaměřila náměstkyně pro ošetřovatelskou péči PhDr. Lada Nováková.

"Šlo již o třetí konferenci tohoto typu, kterou pořádáme pro naše zaměstnance. Hlavním cílem je neustále získávat aktuální informace v oblasti kvality ošetřovatelské péče a vzdělávat v této oblasti personál. Jen tak udržíme krok s moderními trendy v ošetřovatelství," řekla PhDr. Lada Nováková.