Nutriční ambulance


 Ambulance neordinuje od 4. do 27.7. 2022 /žádost o recept na výživu možno poslat na níže uvedený email - uvést mobilní číslo, jméno a příjmení, rodné číslo pacienta. Recepty budou zaslány po 28.7.2022/

Nové služby nutriční ambulance jsou určeny pro pacienty se špatným stavem výživy, který je způsoben nedostatečným a nesprávným přísunem základních živin (cukry, tuky, bílkoviny) či stopových prvků. Mnoho pacientů přijímaných k hospitalizaci vykazuje v důsledků svého onemocnění známky podvýživy.

Kontaktní údaje: ales.bilek@centrum.cz, telefon pro odbornou konzultaci 569 472 361.

Nutriční ambulance nabízí těmto pacientům zajištění komplexní domácí enterální výživy (pacientům s PEG čili perkutánní endoskopická gastronomie, se sondou, stomií) i doplňkové enterální výživy (tzv. sipping). V ambulanci ordinuje lékař s licencí "nutricionista" , který spolupracuje s nutričními terapeuty naší nemocnice.

Zejména gastroenterologická onemocnění (onemocnění zažívacího traktu -  Crohnova choroba, ulcerozní kolitida, onemocnění slinivky břišní, jaterní onemocnění, stavy po resekcích střeva) neurologická onemocnění (stavy po cévních mozkových příhodách) stavy po rozsáhlých komplikovaných chirurgických operacích a v neposlední řadě i onkologická onemocnění přirozeně vyvolávají různé stupně poruchy výživy, které vyžadují specifickou nutriční péči. Řešení těchto nutričních komplikací patří ke komplexní péči o gastroenterologické pacienty. Do této doby jsme pacienty indikované k tomuto způsobu léčby museli odesílat na jiná pracoviště, kde se touto problematikou zabývají, což samozřejmě pacientům přinášelo jistý diskomfort. Nyní již můžeme kvalifikovanou nutriční péči poskytnout i v naší nemocnici. Díky personálnímu složení jsme schopni provádět konziliární a dispenzární činnost u pacientů s poruchou výživy, stanovit léčebný plán a vybrat vhodnou nutriční intervenci a tuto správně aplikovat. K praktickému provádění enterální výživy jsou pacienti edukováni kvalifikovaným lékařem a sestrou zpravidla již při hospitalizaci. Po propuštění se automaticky stávají pacienty nutriční ambulance, kde jsou dále sledováni a léčeni dokud to vyžaduje jejich zdravotní stav. Naše lůžkové interní oddělení slouží jako zázemí k řešení možných komplikací v souvislosti s podávání umělé výživy.

Provoz ambulance zajišťuje MUDr. Aleš Bílek, zástupce primáře interního oddělení a náměstek pro léčebnou péči a MUDr. Marie Valečková, lékařka oddělení ARO

V dohledné době bychom chtěli také spolupracovat s Ústavy sociální péče, Léčebnami pro dlouhodobě nemocné, Domovy pro seniory, abychom zajistili adekvátní nutriční podporu zejména u těch seniorů, kteří trpí doposud nepoznanou a neléčenou podvýživou. Neléčená podvýživa často výrazně zhoršuje jejich celkový zdravotní stav a vede zejména k infekčním komplikacím, které mohou být bohužel někdy i fatální. To, abychom dosáhli v tomto směru kýženého cíle, bude vyžadovat spolupráci zejména pacientů, středního ošetřovatelského personálu, praktických i ošetřujících lékařů a v neposlední řadě také rodinných příslušníků.