Jaké dopady na vývoj dítěte má porucha štítné žlázy v těhotenství?


Nemocnice Havlíčkův Brod p.o. dokončila výzkumný projekt zaměřený na zjišťování dopadu onemocnění štítné žlázy u matky v těhotenství na zdravý vývoj dítěte.

Díky vzájemné spolupráci endokrinologické ambulance pro těhotné a ambulance klinické psychologie v Nemocnici Havlíčkův Brod vznikl projekt studie, zkoumající možný dopad poruchy funkce štítné žlázy v těhotenství na rozvoj rozumových schopností dětí. Šlo o zjišťování IQ dětí zábavnou formou. Do projektu se zapojila řada základních škol v okrese.

Vážné onemocnění jako je hypotyreóza má velmi negativní dopad na dítě takto nemocné matky. Nebylo zcela jasné, jaký dopad mají mírnější formy nemocí funkce štítné žlázy. K tomu byla zacílena naše studie. Pod odbornou garancí profesora MUDr. Jiřího Horáčka, CSc. II. interní kliniky Fakultní nemocnice v Hradci Králové tak vznikl v ČR unikátní projekt. „Ve studii jsme se zaměřili na výkon rozumových schopností, tedy stanovení IQ u dětí, jejichž matky se v průběhu těhotenství léčily s poruchou funkce štítné žlázy, a porovnali tyto výsledky s dětmi, u jejichž matek se v tomto ohledu problém nevyskytl. Cílem našeho výzkumu bylo zjistit, zda dochází k významnému snížení výkonu rozumových schopností u dětí matek s tyreopatií, a taktéž upozornit zdravotní pojišťovny na potřebu provádět vyšetření štítné žlázy u těhotných žen a plně toto vyšetření hradit," sdělila MUDr. Mgr. Sylvie Špitálníková, Ph.D.

Dle slov MUDr. Mgr. Sylvie Špitálníkové, Ph.D. a PhDr. Ireny Komendové, PhD. lze závěry studie shrnout takto: Výzkum nezaznamenal statisticky významný rozdíl v intelektovém výkonu dětí ve věku 6 až 9 let, jejichž matky v prvním trimestru těhotenství vykazovaly známky tyreopatie ve srovnání s výkonem dětí, jejichž matky byly po stránce funkce štítné žlázy zdravé před i během těhotenství. Obě skupiny dětí podaly v souhrnu průměrný výkon, což odpovídá rozložení výše IQ v populaci. Lze tedy říci, že v případě našeho výzkumu i pozdější zaléčení těhotné ženy s poruchou funkce štítné žlázy nevedlo k závažnému snížení intelektového výkonu dítěte. Další analýza ale ukazuje na významně vyšší podíl dětí z výzkumné skupiny s podezřením na přítomnost vývojové poruchy učení či poruchy pozornosti oproti podílu těchto dětí v kontrolní skupině. V tomto směru náš výzkum podporuje zjištění nejaktuálnějších zahraničních studií. Je patrné, že nedostatek hormonů štítné žlázy v prvním trimestru těhotenství vede k abnormalitám při vývoji nervového systému plodu ve specifických oblastech mozku. Nedochází ale k závažnějšímu celkovému poklesu intelektu při pozdějším zaléčení těhotné ženy s tyreopatií, jak tomu je u dětí, jejichž matky nebyly pro tyreopatii během těhotenství léčeny.  

Vyšetření prováděla klinická psycholožka naší nemocnice PhDr. Irena Komendová,Ph.D. Pro získání co největšího počtu dětí jsme oslovili některé základní a mateřské školy v Chotěboři a okolí - Studie se zúčastnila ZŠ a MŠ Maleč, ZŠ Smetanova Chotěboř, ZŠ Chotěboř Buttulova, ZŠ a MŠ Uhelná Příbram a ZŠ Nová Ves u Chotěboře. Všem zúčastněným školám patří náše poděkování!!! 

Vyšetření trvalo 60 až 90 minut, bylo pro děti zábavné a pestré. Využívalo se například skládanek, skládání obrazců z kostek, jednoduché počty, tvoření nadřazených pojmů a podobně. Střídaly se úkoly, které mapovaly všechny schopnosti tvořící celkový intelekt dítěte S výsledky vyšetření byli rodiče dítěte obeznámeni písemně. Vyšetření bylo prováděno zcela zdarma, děti nezatěžovalo. Vyšetření pomáhá odhalit i vývojové poruchy učení a může tak pomoci dítěti i rodičům porozumět potížím, se kterými se ve škole setkává.

Výsledky studie byly prezentovány a publikovány v odborném časopise Postgraduální medicína 2014 č.5.ZDE

Nemocnice Havlíčkův Brod se již v předchozích letech zapojila do studie, kdy byly aktivně vyhledávány těhotné ženy s onemocněním štítné žlázy. Přesněji v letech 2004 až 2008 a pro ženy pojištěné u VZP částečně i v letech 2009 a 2010 probíhala tato studie v našem regionu. Vyšetření prováděla MUDr. Mgr. Sylvie Špitálníková, Ph.D. z endokrinologické ambulance pro těhotné ženy Oddělení nukleární medicíny Nemocnice Havlíčkův Brod taktéž ve spolupráci s profesorem MUDr. Jiřím Horáčkem, Csc. z II. interní kliniky Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Do studie se zapojili všichni gynekologové z regionu Havlíčkův Brod, jmenovitě MUDr. Zdeněk Babička, MUDr. Anna Janovská, MUDr. Bohumil Klatovský, MUDr. Věra Melounová, MUDr. Miloslav Pospíšil, MUDr. Karel Přibyl, MUDr. Oldřich Šottner, MUDr. Libor Šťastný, MUDr. Oldřich Štěpánek i lékaři gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Havlíčkův Brod pod vedením primáře MUDr. Pavla Antonína.

Výsledkem studie bylo zjištění, že 14,9% z vyšetřených žen mělo alespoň jeden abnormální výsledek ze dvou vyšetřovaných parametrů charakterizujících funkci štítné žlázy.Všem těmto ženám bylo nabídnuto endokrinologické vyšetření. Autoimunitní zánět štítné žlázy, nejčastější a skrytě probíhající choroba štítné žlázy u žen v naší populaci, byla zjištěna u 8,5 % vyšetřených žen z celého souboru. Tyto ženy byly během gravidity a po porodu bedlivě sledovány a vyšetřovány v pravidelných intervalech. Celkem 6,5 % žen potřebovalo v průběhu těhotenství léčbu hormony štítné žlázy.

V současné době není bohužel v naší republice prováděno vyšetřování všech těhotných žen na choroby štítné žlázy. Vyšetřeny jsou jen ženy, které mají nějaké rizikové faktory, tj. výskyt onemocnění štítné žlázy u ženy v minulosti; výskyt onemocnění štítné žlázy v rodině; DM 1.typu či jiné autoimunitní onemocnění u gravidní ženy; přítomnost strumy nebo příznaky hypotyreózy, předchozí spontánní potrat u vyšetřované těhotné a kouření.

„Naše výsledky podporují názory, že vyšetření štítné žlázy má být součástí prenatálního vyšetření všech těhotných žen v trimestru,“ zhodnotila výsledky MUDr. et. Mgr. Sylvie Špitálníková PhD. Pokud jsou vyšetřovány pouze ženy s rizikovými faktory, unikne pozornosti důležitá část těhotných s významnými změnami funkce štítné žlázy /v našem souboru by to bylo - podle volby rizikových faktorů- 44-70 % těhotných žen, které již potřebovaly sledování a léčbu/. „Statistická analýza našich dat navíc ukazuje, že významnými diskriminujícími faktory z výše uvedených byly pouze tyreopatie v osobní a v rodinné anamnéze, a tyto údaje rozhodně nestačí k zachycení ani poloviny žen s již přítomnými laboratorními abnormalitami ve funkci štítné žlázy. Tyto alarmující výsledky nás vedou k pokračování v naší snaze o zavedení plošného vyhledávání těhotných žen s onemocněním štítné žlázy,“ dodala Špitálníková.

Mgr. Petra Černo, tisková mluvčí Nemocnice Havlíčkův Brod, tel. 569472201 nebo 604475082, petra.cerno@onhb.cz