Vnitřní řád Nemocnice Havlíčkův Brod


VNITŘNÍ ŘÁD
NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD, p. o.
I. ÚVOD

Vnitřní řád je dokument platný pro pacienty, kteří využijí služby našeho zařízení. Snahou všech členů zdravotnického týmu i pomocného personálu je vytvořit pro naše pacienty takové prostředí, aby bylo dosaženo maximální pomoci pacientovi v jeho mimořádné situaci. Snažíme se o citlivý, ohleduplný a bezpečný přístup k pacientům. V této snaze nám může pomoci také sám pacient, zejména pozitivním přístupem k léčbě a dodržováním pravidel Vnitřního řádu, která jsou závazná pro všechny naše pacienty.

S Vnitřním řádem se pacient seznamuje při příjmu na oddělení.

II. STAŤ
1. Příjem a propuštění pacienta
Příjem


K hospitalizaci je pacient  přijímán lékařem a poté zdravotní sestrou na oddělení, případně ambulanci. Při příjmu svým podpisem na formulář (Písemný souhlas) dává souhlas s hospitalizací a léčbou. Součástí Písemného souhlasu je také uvedení jména příbuzného, kterému lékař může předávat informace, který může nahlížet do zdravotnické dokumentace pacienta v některých případech i rozhodovat o zdravotní péči, která bude pacientovi poskytnuta.


Po přijetí na lůžkové oddělení uloží zdravotní sestra pacientovi osobní věci, zejména civilní oděv do skříňky, od které dostane pacient klíč. Na odděleních, kde skříňky nejsou, se ukládají věci pacienta do společné šatny. Na dětském oddělení si rodiče odnesou oděv dítěte domů. Pro pobyt v nemocnici může pacient použít vlastní prádlo (pyžamo, župan, hygienické potřeby). Výjimkou jsou pooperační jednotka intenzivní péče (JIP), infekční oddělení a anesteziologicko-resuscitační oddělení (ARO).

Pokud nemá pacient s sebou vlastní prádlo, poskytneme mu ústavní. Po ukončení hospitalizace pacient zapůjčené prádlo i ostatní pomůcky vrátí. Při příjmu má pacient možnost uložit si cenné věci (předměty z drahých kovů, platební karty, vkladní knížky), větší peněžní částku atd. do ústavního trezoru v pokladně (každý pracovní den v době od 7:00 do 9:00 hod.). O uložení veškerých cenností obdrží potvrzení. Při propuštění nebo během pobytu je pacientovi (ne příbuznému) na požádání vše vráceno. Doporučujeme ale, aby si pacient, zvláště v případě plánované hospitalizace, cenné věci ani větší finanční částky do nemocnice nebral. Na dětském oddělení si cennosti nebo finanční hotovost mohou děti ponechat pouze s písemným svolením rodičů.

 

Žádáme pacienty, aby nevnášeli do prostor nemocnice žádné vlastní elektrické spotřebiče (fény, vařiče, televizory, CD přehrávače apod.). Bezpečnostní předpisy neumožňují zapojení těchto přístrojů do elektrické sítě.

 

Vzhledem k tomu, že Nemocnice Havlíčkův Brod je výukovým pracovištěm pro vzdělávání budoucích zdravotnických pracovníků, setká se pacient při pobytu v nemocnici se studenty zdravotnických škol, bakalářských oborů ošetřovatelství a lékařských fakult. Studenti a jejich pedagogický dozor jsou součástí zdravotnického týmu a podílí se na ošetřování a léčení našich pacientů pod vedením zkušených zdravotníků. Každý pacient má také právo na to, aby mohl odmítnout péči studenta, a při příjmu do nemocnice toto může uvést v Písemném souhlasu s hospitalizací.

 

Propuštění


O propuštění je pacient informován ošetřujícím lékařem, který ve spolupráci se zdravotními sestrami zajistí poučení o následné terapii, dodržování diety, pohybové aktivitě, životosprávě a dalších opatřeních k udržení zdraví.


Předčasně může být  pacient propuštěn z nemocniční péče pouze po náležitém poučení o možných následcích na základě vlastního podepsaného písemného prohlášení (reversu). Při onemocnění například infekční chorobou nebo jinou závažnou chorobou, která ohrožuje zdraví pacienta nebo zdraví okolí a kdy povinné léčení stanoví zákon, nemůže být propuštěn ani na revers. Jestliže pacient, kterému je zákonem nařízena povinná hospitalizace, svévolně nemocnici opustí, oznámí nemocnice tuto skutečnost příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví a Policii ČR.

 
2. Tým zdravotnických pracovníků

Po dobu pobytu v nemocnici o nemocného pečuje tým zdravotnických pracovníků vedených ošetřujícím lékařem, který navrhuje v rámci pokynů primáře oddělení nebo vedoucího lékaře oddělení diagnostický a léčebný postup. Pacient má právo být srozumitelně seznámen se svým zdravotním stavem a informován o potřebných zdravotních výkonech. Má právo dozvědět se o všech dostupných možnostech vyšetření a léčby. Ze strany nelékařského zdravotnického personálu jsou nemocní ošetřováni kompetentním personálem s použitím nejnovějších ošetřovatelských postupů.

 

Pacientovi je doporučeno dbát rad a pokynů ošetřujících zdravotnických pracovníků. Pacient je povinen informovat lékaře o současném užívání léků v domácím prostředí (o lécích, které užíval doma). V nemocničním léčení nesmí brát žádné léky bez vědomí lékaře nebo zdravotní sestry. Pacient by si měl být vědom  toho, že když si vezme léky mimo ordinaci lékaře, ohrožuje zdárný průběh léčby i svůj život.

3. Zdravotně - sociální pracovnice

Pacient i jeho rodina může kontaktovat prostřednictvím staniční sestry na oddělení nebo ambulanci zdravotně - sociální pracovnici. Ta mu podá potřebné informace a pomůže v řešení sociálních problémů, zejména těch, které vznikly v souvislosti s jeho onemocněním.

 

Pro pacienty, kteří ze zdravotních důvodů nejsou schopni se o sebe po návratu z nemocnice postarat sami či s pomocí blízkých, nebo u kterých to vyžaduje jejich zdravotní stav, zajistí domácí ošetřovatelskou péči, pečovatelskou službu a navrhne další vhodné formy následné péče.

 

4. Hygienická péče

Lůžko pacienta se upravuje 1x denně a dále dle potřeby. Výměna prádla se provádí při každém znečištění. Pacient má právo na čistě povlečené lůžko, ale má také povinnost udržovat je čisté. Na lůžko si nelze sedat či lehat v civilním oblečení a v botách. Dále je povinností pacienta udržovat na pokojích, chodbách a toaletách čistotu. Odpadky se vhazují pouze do košů k tomu určených.

 

Osobní hygiena pacientů se provádí denně nebo i během dne dle potřeby. Za osobní hygienu nesoběstačných pacientů odpovídá zdravotní sestra.

 

5. Stravování

Jídlo se servíruje v tabletech nebo jiným vhodným způsobem. Dováží se z kuchyně ve vyhřívaných přepravních boxech.

 

Dietu, pokud je součástí léčby, předepisuje lékař. Její dodržování je nezbytnou součástí léčby.


Strava se podává v době:

snídaně    6:45    -    7:45

oběd       11:45   -  12:30

večeře    17:15   -   18:00

večeře II.                21:00  (pouze speciální diety)

 

Pokud chce pacient pít vlastní nápoje - minerální vody či limonády a požívat vlastní stravu, poradí se s lékařem.

a)   hotové pokrmy je třeba zkonzumovat ihned

b)   zdravotní sestry mohou kontrolovat uložené potraviny; pokud zjistí u některého výrobku uplynulou dobu maximální trvanlivosti, oznámí tuto skutečnost pacientovi a mohou potraviny zlikvidovat. Nemocnice nepřebírá odpovědnost za případné odcizení, kvalitu a trvanlivost hotových jídel či uložených potravin donesených pacientovi nad rámec stanovené diety

 

Pacienti, kteří nejsou upoutáni na lůžko, se stravují v jídelních koutech nebo na pokojích u jídelního stolu. Imobilním pacientům přinese stravu k lůžku pověřený pracovník a dle potřeby stravu podá.

Zbytky jídel nesmí zůstávat v pokoji.

Požívání alkoholických nápojů je zakázáno.

6. Spánek

Klid, ticho a nerušený spánek jsou nezbytnými pomocníky při léčení. Žádáme pacienty, aby nerušili ostatní pacienty. Polední klid trvá od 12:30 do 14:00 hodin. Noční klid od 22:00 do 6:00 hodin. Mimo tyto vymezené hodiny může pacient se souhlasem ostatních pacientů v pokoji užívat mobilní telefon.

 

V době nočního klidu mobilní telefon buď pacient vypne, nebo nastaví do režimu, který nebude rušit ostatní pacienty. Na ARO a JIP je používání mobilního telefonu možné v omezené míře se souhlasem zdravotnického pracovníka.

7. Návštěvy

Doporučené návštěvní hodiny v naší nemocnici jsou od 14:00 - 16:00 hodin. Mimo tyto doporučené hodiny je možné po dohodě s ošetřujícím lékařem a zdravotní sestrou navštívit pacienty individuálně. Na dětském oddělení jsou návštěvy pacientů volně po celý den s výjimkou pozdních večerních hodin - po 20. hodině je pro děti doporučen noční klid. Návštěvy se vždy ohlásí zdravotní sestře.

 

Na infekčním, anesteziologicko-resuscitačním oddělení a oddělení intenzivní péče jsou návštěvy s ohledem na charakter těchto provozů pouze s užitím přidělených ochranných pomůcek. Z hygienicko-epidemiologických důvodů může ředitel nemocnice návštěvy dočasně zakázat.

 

8. Informace o zdravotním stavu
Informace o zdravotním stavu podává ošetřující lékař pouze pacientem určeným osobám.

 

S ohledem na povinnou mlčenlivost zdravotníků je třeba, aby pacient určil osoby, kterým mohou být sdělovány informace o jeho zdravotním stavu. Pacient je rovněž oprávněn rozhodnout, že údaje o jeho zdravotním stavu nesmí být sdělovány nikomu; toto jeho rozhodnutí bude plně respektováno.

 
9. Nadstandardní pokoje

Na některých odděleních může pacient nebo jeho rodina požádat o ubytování na nadstandardně zařízeném pokoji. Nadstandardními službami rozumíme umístění na pokoji hotelového typu s televizorem a lednicí. V takovém případě je pacient povinen na pobyt v nemocnici finančně přispívat.

 

Informace o cenách za nadstandardní ubytování poskytnou jednotlivá pracoviště. Zdravotní péči mají všichni pacienti stejnou.

10. Povinnosti pacienta

Pacient je povinen dodržovat navržený individuální léčebný postup, pokud s poskytováním zdravotních služeb vyslovil souhlas.

 

Pacient je povinen pravdivě informovat ošetřujícího zdravotnického pracovníka o dosavadním vývoji zdravotního stavu, včetně informací o infekčních nemocech, o péči poskytnuté jinými poskytovateli, o užívání léků, návykových látek a dalších skutečnostech podstatných pro léčbu.

 

Pacient je povinen nepožívat během hospitalizace alkohol nebo jiné návykové látky, a podrobit se na základě rozhodnutí ošetřujícího lékaře v odůvodněných případech vyšetření za účelem prokázání jejich vlivu.

 

Při pobytu dodržuje pacient obvyklé společenské konvence. Respektuje soukromí a  práva ostatních pacientů, bere ohled na jejich nemoc a případné obtíže s ní spojené.            

 

 

Pacient je povinen řídit se tímto Vnitřním řádem.

 
Nerespektování Vnitřního řádu může výjimečně vést k předčasnému ukončení hospitalizace a propuštění. Podle § 48 odst. 2 písm. d) zákona o zdravotních službách č. 372/2011 Sb. může nemocnice ukončit péči o pacienta v případě, že pacient závažným způsobem omezuje práva ostatních pacientů, úmyslně a soustavně nedodržuje navržený individuální léčebný postup (pokud s ním vyslovil souhlas) nebo se neřídí vnitřním řádem (a jeho chování není způsobeno zdravotním stavem). Obdobně dle písm. e) uvedeného ustanovení může nemocnice ukončit péči o pacienta v případě, že pacient přestane poskytovat součinnost nezbytnou pro další poskytování zdravotních služeb.
 
III. ZÁVĚR
Ostatní pravidla

Pacient se smyslovým nebo tělesným postižením má právo na doprovod a přítomnost svého vodicího nebo asistenčního psa. Podmínky pobytu psa v nemocnici závisí na možnostech konkrétního oddělení a budou v případě potřeby dohodnuty individuálně s primářem oddělení. Z provozních a hygienických důvodů je možné, že pobyty vodicích a asistenčních psů nebude možné na některých odděleních realizovat. Děkujeme za pochopení.

 

Stížnosti a náměty sděluje během pobytu v nemocnici přímo zdravotnickému pracovníkovi (například lékařivšeobecné sestře, porodní asistence) nebo prostřednictvím dotazníku, který obdrží při dotazníkovém šetření spokojenosti pacientů.

 

Kouření je zakázáno ve všech prostorách Nemocnice Havlíčkův Brod včetně venkovních prostor. Zákaz se vztahuje i na používání elektronických cigaret.

 

V případě požáru nebo jiné krizové situace je třeba zachovat klid a rozvahu a řídit se pokyny zaměstnanců nemocnice.

 

Na pracovištích akutní lůžkové péče intenzivní (ARO, JIP) a operačních oborů (chirurgické, ortopedicko-traumatologické, gynekologicko-porodnické, oční oddělení, ORL) platí dle vyhlášky č. 306/2012 Sb. zákaz nošení květin.

 

 

Pacient byl poučen o nakládání s odpadem ze zdravotní péče.

Poučení pacienta o nakládání s odpadem ze zdravotní péče, je součástí příručky - Informace pro pacienty).

 

  

Tento Vnitřní řád nabývá platnosti dnem 1. 1. 2022    

 

Mgr. David Rezničenko, MHA - ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod