23.3.2009

Stížnosti

Kontaktní místo:
Sekretariát ředitele Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
Tel.: 569 472 202,203      
email:
nemocnice@onhb.cz

Odpovědná osoba za vyřizování stížností:
MUDr. Vít Kaňkovský
Tel.: 569 472 202,203
email:
vit.kankovsky@onhb.cz


Stížnost může podat:
a) pacient,
b) zákonný zástupce pacienta,
c) osoba blízká v případě, že pacient tak nemůže učinit s ohledem na svůj zdravotní stav nebo pokud zemřel,
d) osoba zmocněná pacientem.

podle zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách (viz § 93 - 97) platného od 1.4.2012...

formulář ke stažení zde


Informace o postupu podávání stížností pro veřejnost v Nemocnici Havlíčkův Brod (NHB)

Kdo je oprávněn podat stížnost

Proti postupu při poskytování zdravotních služeb nebo proti činnostem souvisejících se zdravotními službami může podat stížnost

a) pacient
b) zákonný zástupce pacienta
c) osoba blízká v případě, že pacient tak nemůže učinit s ohledem na svůj zdravotní stav nebo pokud zemřel
d) osoba zmocněná pacientem

Stížnosti podané jinou osobou bude nemocnice považovat za podnět ke zlepšení péče a vyřídí je způsobem obdobným jako stížnost, nebude je však jako stížnost evidovat.

Kde si stěžovat a jakou formou
Stížnost lze podat buď v písemné podobě (poštou nebo e-mailem s elektronickým podpisem) nebo ústně (o ústní stížnosti bude se stěžovatelem sepsán záznam). Podacím místem pro podání písemné i ústní stížnosti je sekretariát ředitele. Stížnost však lze podat i na jednotlivých pracovištích nemocnice u kteréhokoli vedoucího zaměstnance. Vyřizováním stížností a komunikací se stěžovatelem se zabývá odpovědná osoba:

MUDr. Vít Kaňkovský
tel.: 569 472 202,203
e-mail: vit.kankovsky@onhb.cz

Stížnost lze podat i e-mailem bez elektronického podpisu, telefonicky nebo faxem, avšak v těchto případech bude stěžovatel vyzván, aby stížnost písemně doplnil. Pokud k písemnému doplnění stížnosti nedojde, bude se s ní nakládat jako se stížností anonymní. O šetření anonymní stížnosti rozhoduje ředitel nemocnice dle závažnosti sdělení.

Pokud nemocnice dojde k závěru, že není příslušná k vyřízení stížnosti, vyrozumí o tom stěžovatele písemně do 7 dnů od doručení stížnosti a pokud možno připojí informaci, kam se stěžovatel může obrátit.

Jak probíhá vyřízení stížnosti
Nemocnice vždy navrhne stěžovateli ústní projednání, pokud je to s ohledem na charakter stížnosti vhodné. Pokud se obě strany nedohodnou jinak, stěžovatel obdrží písemnou zprávu o vyřízení věci do 30 dnů od podání stížnosti.

Pokud nelze zajistit podklady a projednání věci v 30denní lhůtě, může ředitel v odůvodněných případech rozhodnout o prodloužení této lhůty. Nemocnice o tom stěžovatele informuje včetně uvedení důvodů, které k prodloužení lhůty vedly.

K odstranění závad zjištěných při šetření stížností v odůvodněných případech nařizuje ředitel nemocnice nápravná opatření a jejich realizací pověřuje příslušné vedoucí pracovníky. Realizace nařízených opatření podléhá kontrole ze strany vedení nemocnice.

Opravný prostředek
Stěžovatel se v případě nespokojenosti s tím, jak byla stížnost vyřízena, může obrátit na Odbor zdravotnictví Krajského úřadu Kraje Vysočina, kam může stížnost zaslat společně s uvedením důvodu, proč nebyl spokojen s jejím vyřízením v NHB.

Další informace
Opakuje-li stěžovatel stížnost ve stejné záležitosti a nejsou-li v ní uvedeny žádné nové skutečnosti, stížnost se nevyřizuje. Informaci o nešetření stížnosti sdělí nemocnice stěžovateli do 15 dnů ode dne doručení opakované stížnosti. Pokud stěžovatel i nadále opakuje stížnost v téže záležitosti bez uvedení nových skutečností, nebude již potvrzován příjem stížnosti, ani nebude stížnost prošetřována a nebude zasíláno žádné další písemné vyrozumění.

Pokud byla stížnost stěžovatelem písemně vzata zpět, prošetřování stížnosti je tímto zpětvzetím zastaveno a spis je uzavřen.

 

 

 

 

 

 

Info - koronavirus

 

OČKOVACÍ CENTRUM

 

Lékařská online poradna pro uprchlíky

Projekty IROP

 

Financováno v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19

Přihlášení

STRAVA.onhb.cz

      

e - ambulance

eambulance

Nadstandardní pokoje

Nemocniční lékárna

Lékárna Nemocnice Havlíčkův Brod

Akce, aktuality

Placené služby

Zobrazte si  ceníky  placených služeb

Podrobnosti o operačních výkonech

Informace o jednotlivých operacích najdete...

Uzamykání oddělení

listopad - únor 18:30 - 5:00
březen - říjen  20:00 - 5:00 

Info servis

zubní pohotovost w.jpg

mammární poradna 2013 w.jpg

poradna pro kojící maminky w.jpg porucha funkce štítné žlázy w.jpg